Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5821. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2011, stran 17141.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 3. redni seji dne 29. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v eurih
-----------------------------------------------------------------
Skupina/  Namen                Proračun 2011
podskupina
kontov
-----------------------------------------------------------------
      I. SKUPAJ PRIHODKI
      (70-71-72-73-74)           5.375.919,15
-----------------------------------------------------------------
      TEKOČI PRIHODKI (70-71)       5.074.428,47
-----------------------------------------------------------------
70     DAVČNI PRIHODKI           4.173.202,46
-----------------------------------------------------------------
700     Davki na dohodek in dobiček     3.626.763,00
-----------------------------------------------------------------
703     Davki na premoženje          386.565,46
-----------------------------------------------------------------
704     Domači davki na blago in storitve   159.874,00
-----------------------------------------------------------------
706     Drugi davki                 0,00
-----------------------------------------------------------------
71     NEDAVČNI PRIHODKI           901.226,01
-----------------------------------------------------------------
710     Udeležba na dobičku in dohodki od
      premoženja               128.042,01
-----------------------------------------------------------------
711     Takse in pristojbine           3.321,00
-----------------------------------------------------------------
712     Globe in druge denarne kazni       4.511,00
-----------------------------------------------------------------
713     Prihodki od prodaje blaga in
      storitev                25.600,00
-----------------------------------------------------------------
714     Drugi nedavčni prihodki        739.752,00
-----------------------------------------------------------------
72     KAPITALSKI PRIHODKI             0,00
-----------------------------------------------------------------
720     Prihodki od prodaje osnovnih
      sredstev                   0,00
-----------------------------------------------------------------
721     Prihodki od prodaje zalog          0,00
-----------------------------------------------------------------
722     Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja          0,00
-----------------------------------------------------------------
73     PREJETE DONACIJE              600,00
-----------------------------------------------------------------
730     Prejete donacije iz domačih virov     600,00
-----------------------------------------------------------------
731     Prejete donacije iz tujine          0,00
-----------------------------------------------------------------
74     TRANSFERNI PRIHODKI          300.890,68
-----------------------------------------------------------------
740     Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij       300.890,68
-----------------------------------------------------------------
741     Prejeta sredstva iz državnega
      proračuna iz sredstev proračuna
      Evropske unije                0,00
-----------------------------------------------------------------
      II. SKUPAJ ODHODKI (40-41-42-43)   5.150.204,86
-----------------------------------------------------------------
40     TEKOČI ODHODKI            2.346.090,34
-----------------------------------------------------------------
400     Plače in drugi izdatki zaposlenim   413.353,81
-----------------------------------------------------------------
401     Prispevki delodajalcev za socialno
      varnost                 66.341,98
-----------------------------------------------------------------
402     Izdatki za blago in storitve     1.804.395,00
-----------------------------------------------------------------
403     Plačila domačih obresti         16.087,13
-----------------------------------------------------------------
409     Rezerve                 45.912,42
-----------------------------------------------------------------
41     TEKOČI TRANSFERI           2.154.372,00
-----------------------------------------------------------------
410     Subvencije                  0,00
-----------------------------------------------------------------
411     Transferi posameznikom in
      gospodinjstvom            1.445.440,00
-----------------------------------------------------------------
412     Transferi neprofitnim
      organizacijam in ustanovam       185.768,00
-----------------------------------------------------------------
413     Drugi tekoči domači transferi     523.164,00
-----------------------------------------------------------------
414     Tekoči transferi v tujino          0,00
-----------------------------------------------------------------
42     INVESTICIJSKI ODHODKI         545.024,52
-----------------------------------------------------------------
420     Nakup in gradnja osnovnih sredstev   545.024,52
-----------------------------------------------------------------
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI        104.718,00
-----------------------------------------------------------------
431     Investicijski transferi pravnim in
      fizičnim osebam             77.931,00
-----------------------------------------------------------------
432     Investicijski transferi
      proračunskim uporabnikom        26.787,00
-----------------------------------------------------------------
      III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
      PRIMANKLJAJ (I.-II.)          225.714,29
-----------------------------------------------------------------
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------
      IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
      (750-751-752)                0,00
-----------------------------------------------------------------
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        0,00
-----------------------------------------------------------------
750     Prejeta vračila danih posojil        0,00
-----------------------------------------------------------------
751     Prodaja kapitalskih deležev         0,00
-----------------------------------------------------------------
752     Kupnine iz naslova privatizacije       0,00
-----------------------------------------------------------------
      V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA
      KAPITALSKIH DELEŽEV (440-441-442)      0,00
-----------------------------------------------------------------
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV             0,00
-----------------------------------------------------------------
440     Dana posojila                0,00
-----------------------------------------------------------------
441     Povečanja kapitalskih deležev in
      naložb                    0,00
-----------------------------------------------------------------
442     Poraba sredstev kupnin iz naslova
      privatizacije                0,00
-----------------------------------------------------------------
      VI. PREJETA POSOJILA – DANA
      POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
      DELEŽEV (IV.-V.)               0,00
-----------------------------------------------------------------
C.     RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------
      VII. ZADOLŽEVANJE (500)           0,00
-----------------------------------------------------------------
50     ZADOLŽEVANJE                 0,00
-----------------------------------------------------------------
500     Domače zadolževanje             0,00
-----------------------------------------------------------------
      VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      225.714,29
-----------------------------------------------------------------
55     ODPLAČILA DOLGA            225.714,29
-----------------------------------------------------------------
550     Odplačila domačega dolga        225.714,29
-----------------------------------------------------------------
      IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
      RAČUNU (I.-IV.-VII.-II.-V.-VIII.)      0,00
-----------------------------------------------------------------
      X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   –225.714,29
-----------------------------------------------------------------
      XI. NETO FINANCIRANJE (VI.-VII.-
      VIII.-IX.)              –225.714,29
-----------------------------------------------------------------
      STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
      31. 12. 2010                 0,00
-----------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. prihodki iz naslova sofinanciranj občanov za gradnjo komunalne infrastrukture,
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar-junij 2010 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat mesečno in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za sofinanciranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena sredstva.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2012 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% ali 50.000 eur mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Ig. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 26.880 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 eur župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 130 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v višini 0 eur.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eur.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2011 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2010
Ig, dne 30. decembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.