Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1817. Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL-2)
1818. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-P)
1819. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o glasbenih šolah (ZGla-B)
1820. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1C)
1821. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-E)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1822. Ukaz o prenehanju funkcije generalnega sekretarja Urada predsednika Republike Slovenije
1823. Ukaz o imenovanju generalnega sekretarja Urada predsednika Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1824. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
1825. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravnem varstvu biotehnoloških izumov
1826. Uredba o spremembi Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Sklepi

1827. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
1828. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa zbiranja podatkov o hospitaliziranih pacientih, obolelih za COVID-19
1829. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju ukrepa zagotavljanja sredstev za izvajanje mikrobioloških preiskav sekvenciranja in spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov
1830. Sklep o spremembi Sklepa o podaljšanju veljavnosti ukrepa zagotavljanja sredstev za nabavo zdravil za profilakso in zdravljenje COVID-19 ter zagotavljanja cepljenja in sredstev za stroške, povezane s cepljenjem proti COVID-19

MINISTRSTVA

1831. Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami
1832. Pravilnik o izobraževanju učencev s posebnimi potrebami na domu
1833. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih športnikov
1834. Pravilnik o izvajanju subvencioniranega prevoza
1835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij
1836. Pravilnik o spremembah Pravilnika o poslovanju državnega odvetništva
1837. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela

SODNI SVET

1838. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1839. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
1840. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1841. Zapisnik o ugotovitvi izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 9. 6. 2024
1842. Zapisnik o ugotovitvi izida posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, ki je bil 9. 6. 2024
1843. Zapisnik o ugotovitvi izida posvetovalnega referenduma o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil 9. 6. 2024
1844. Zapisnik o ugotovitvi izida posvetovalnega referenduma o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene, ki je bil 9. 6. 2024
1845. Zapisnik o ugotovitvi izida posvetovalnega referenduma o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo, ki je bil 9. 6. 2024

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1846. Poročilo o gibanju plač za april 2024
1847. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2024
1925. Akt o spremembah in dopolnitvi Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje
1926. Akt o spremembi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1848. Pravilnik o izdaji javnih listin in potrdil Univerze v Ljubljani

OBČINE

Borovnica

1849. Odlok o določitvi turistične takse v Občini Borovnica
1850. Sklep o cenah storitev pokopališke dejavnosti v Občini Borovnica

Bovec

1851. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2024
1852. Odlok o prometnem režimu na območju Občine Bovec
1853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici
1854. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in letnih dovolilnic na območju Občine Bovec
1855. Sklep o spremembi Cenika parkiranja na Avtodomskem postajališču Dvor Bovec

Dravograd

1856. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2024

Gorenja vas-Poljane

1857. Odlok o razglasitvi arheološkega najdišča Sv. Martin za kulturni spomenik lokalnega pomena
1858. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane
1859. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1860. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1861. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1862. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Grosuplje

1863. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2200/2, k.o. 1788 Vino
1864. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 290/9, k.o. 1791 Žalna
1865. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2219/10, k.o. 1789 Ponova vas

Hrpelje-Kozina

1866. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2024

Ig

1867. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2024
1868. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2024

Ilirska Bistrica

1869. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2024
1870. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica za preostanek mandatne dobe 2022–2026

Koper

1921. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2024
1922. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe

Kostanjevica na Krki

1871. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplav z dne 4. avgusta 2023
1872. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki
1873. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
1874. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

Kranj

1875. Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Kranj
1876. Odlok o spremembah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Kranj
1877. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma za ugotavljanje interesa občanov krajevne skupnosti Stražišče in krajevne skupnosti Gorenja Sava za združitev Krajevne skupnosti Stražišče in Krajevne skupnosti Gorenja Sava
1878. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1154/2 (ID 7419318)
1879. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičninah katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/25 (ID 7405803), katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/26 (ID 7405800), katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/27 (ID 7405801), katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/28 (ID 7405798), katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/29 (ID 7405799), katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/30 (ID 7405805) in katastrska občina 2135 DRULOVKA parcela 72/31 (ID 7405804)

Lendava

1880. Zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 2023

Ljubno

1923. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2024

Metlika

1881. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah ter povračilih stroškov in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Metlika

Miren-Kostanjevica

1882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Miren - Kostanjevica
1883. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 16 – Rikidence v Opatjem selu
1884. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje dela enote urejanja prostora z oznako TE 07 v Občini Miren - Kostanjevica
1885. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP OP 21 v Opatjem selu
1886. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1447/1, 1447/3 in 1450 vse k. o. 2333 Temnica

Murska Sobota

1887. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota
1888. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2024/2025

Pivka

1889. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Postojna

1890. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Postojna
1891. Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Stara vojašnica

Prebold

1892. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1893. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

1894. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Rogatec

1895. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku sprejema otrok v vrtec
1896. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
1897. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 4007 (parc. št. 672/1-del, 671-del, 672/2-del, 672/3-del, 674/1-del vse k.o. Donačka gora – 1175)

Sevnica

1898. Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v Sevnici
1899. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2024
1900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Sevnica

Slovenj Gradec

1924. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024

Sodražica

1901. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Sodražica

Sveta Ana

1902. Odlok o spremembi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju programa zobozdravstva v Občini Sveta Ana

Šentjur

1903. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šentjur
1904. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2023
1905. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Občine Šentjur«
1906. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Graščinski hrib« (EUP PO18/1 in PO6/4)
1907. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez predhodne spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – preselitev kmetije Tanšek, Krajnčica (ID 3271)
1908. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Nova vas« (EUP ŠE134/1 in ŠE134/2)
1909. Sklep o lokacijski preveritvi na delu parcelnih št. 1103/1 in 1109/4, k.o. 1153 Paridol (identifikacijska številka PA: 3381)

Škocjan

1910. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2024
1911. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Radovednež Škocjan pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan

Vipava

1912. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2024

Žalec

1913. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za I. fazo zazidalnega načrta Škafarjev hrib
1914. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severovzhodnega dela naselja Šempeter
1915. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora ŠE-1/15
1916. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji službenih stanovanj Občine Žalec v najem
1917. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
1918. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1919. Sklep o določitvi mreže javnih športnih objektov in površin za šport v naravi v Občini Žalec
1920. Sklep o določitvi tržne najemnine

POPRAVKI

1927. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024

PREKLICI

1928. Preklic objave Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

18. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter članicami Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav na drugi strani (MPEUOAKPD)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

19. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe 39. člena Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča za Republiko Slovenijo

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti