Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2024 z dne 21. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2024 z dne 21. 6. 2024, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1735. Sklep o imenovanju predsednika in članov Nacionalnega sveta za kulturo
1736. Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
1737. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1738. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1739. Sklep o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednice, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja o primerih ukradenih otrok

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1805. Uredba o spremembi Uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1806. Uredba o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
1807. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu
1808. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027

Odloki

1809. Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah Republike Slovenije z Republiko Hrvaško in Madžarsko

Sklepi

1810. Sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za julij, avgust in september 2024

MINISTRSTVA

1740. Pravilnik o določitvi pogojev, ki jih morajo izpolnjevati rezervoarji, namenjeni skladiščenju nafte in naftnih derivatov za državne blagovne rezerve
1741. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti za izvajanje programov pripravništva, sekundariata in specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine
1742. Pravilnik o posesti, nošenju in prenašanju službenega orožja in streliva v Obveščevalno varnostni službi Ministrstva za obrambo
1743. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
1744. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave
1745. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva in znanosti v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1811. Pravilnik o opredelitvi in uveljavljanju izjemnih dosežkov za dodelitev Zoisovih štipendij na področju visokega šolstva
1812. Pravilnik o študiji izvedljivosti postavitve fotonapetostne naprave

USTAVNO SODIŠČE

1746. Odločba o razveljavitvi petega odstavka in tretje alineje šestega odstavka 199.b člena ter prvega odstavka in prve povedi drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 199.e člena Zakona o vodah, kolikor se na njihovi podlagi lahko zaračuna nadomestilo za rabo vode oziroma plačilo za vodno pravico za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, pred 1. 1. 2008, in o ugotovitvi, da peti odstavek in tretja alineja šestega odstavka 199.b člena ter prvi odstavek in prva poved drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 199.e člena Zakona o vodah niso v neskladju z Ustavo, kolikor se na njihovi podlagi lahko zaračuna nadomestilo za rabo vode oziroma plačilo za vodno pravico za rabo vode za proizvodnjo pijač, ki se odvzema iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, v obdobju od 1. 1. 2008 do 21. 12. 2013
1747. Odločba o ugotovitvi, da prva poved tretjega odstavka 126. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1748. Sklep o spremembi Sklepa o sistemu jamstva za vloge

SODNI SVET

1749. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1813. Pravilnik o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč
1814. Akt o spremembi Akta o načinu izkazovanja informacij na računu za električno energijo in v dodatnem pojasnilu
1815. Akt o spremembah Akta o določitvi tarifnih postavk za omrežnine elektrooperaterjev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1750. Dodatek št. 17 h Kolektivni pogodbi za dejavnost elektroindustrije Slovenije
1751. Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije
1752. Aneks št. 8 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
1753. Aneks številka 4 h kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

OBČINE

Ankaran

1754. Sklep o določitvi cene 24-urne dežurne pogrebne službe

Bistrica ob Sotli

1755. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli od 1. 7. 2024 dalje

Brežice

1756. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brežice
1757. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

Celje

1793. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2024 (2)
1794. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Cerknica

1758. Odlok o razglasitvi Rojstne hiše Frana Gerbiča za kulturni spomenik lokalnega pomena
1759. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
1760. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu v Občini Cerknica
1761. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Notranjskem regijskem parku
1762. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Martin Krpan Cerknica in dodatnih ugodnosti za starše
1763. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Cerknica
1764. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Cerknica
1765. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Cerknica
1766. Sklep o ukinitvi subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Cerknica

Dol pri Ljubljani

1767. Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Dol pri Ljubljani
1768. Sklep o soglasju k novi ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Dol pri Ljubljani
1769. Sklep o določitvi cene storitev na pokopališčih v Občini Dol pri Ljubljani od leta 2025 dalje

Grosuplje

1770. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Grosuplje za leto 2024
1771. Odlok o javnih parkiriščih in urejanju parkiranja na območju Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

1772. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora BA05 – Bač
1773. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora VR07 – Vrbovo

Jesenice

1774. Sklep o pripravi tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice

Kamnik

1775. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KA-42 v mestu Kamnik v Občini Kamnik (identifikacijska št. PA: 3656)

Kočevje

1776. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za pomoč in oskrbo na domu Kočevje
1777. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Kočevje

Komen

1778. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2023
1779. Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Občini Komen

Laško

1795. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Laško

Litija

1780. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija
1781. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Mežica

1782. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica
1783. Sklep o razrešitvi občinske volilne komisije
1784. Sklep o razveljavitvi Meril za določitev višine nadomestila članom volilnih organov za izvedbo posameznih volilnih opravil

Nova Gorica

1796. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 – rebalans I
1797. Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica

Puconci

1798. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 1-2024
1799. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Puconci
1800. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci

Radovljica

1801. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2024 Rebalans II

Razkrižje

1802. Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Prleška komunala d. o. o. in o ustanovitvi skupnega organa občin Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej

Rogatec

1803. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogatec

Sevnica

1804. Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družini na domu

Sežana

1785. Odlok o rebalansu – 1 proračuna Občine Sežana za leto 2024
1786. Sklep o izdaji soglasja k povišanju cen storitev čiščenja odpadne vode na čistilni napravi Sežana

Tržič

1787. Odlok o pokopališkem redu v Občini Tržič
1788. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o javnih parkirnih površinah na območju Občine Tržič, kjer se plačuje parkirnina

Vrhnika

1789. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (SD OPN 6)

Žalec

1790. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve ZN stanovanjske soseske Godomlja v Žalcu

Železniki

1791. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2024

Žirovnica

1792. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na občinski javni infrastrukturi

POPRAVKI

1816. Popravek Sklepa o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče in Občine Ljubno

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti