Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2024 z dne 28. 6. 2024

Kazalo

Št. 604-0001/2024 Ob-2508/24, Stran 1719
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2022) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2024 
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu.
3. Predmet javnega razpisa
Občina bo v skladu s Proračunom Občine Ravne na Koroškem za leto 2024 sofinancirala naslednje programe:
3.1. Sofinanciranje programov:
3.1.1. izobraževanje odraslih ter
3.1.2. druge oblike izobraževanja.
4. Pogoji za sodelovanju na razpisu
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem na območju Občine Ravne na Koroškem.
4.2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem ter za občane Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih programov in aktivnosti,
– da delujejo zakonito,
– za pridobitev sredstev pod točko 5.2. mora biti izvajalec koordinator Tedna vseživljenjskega učenja.
4.3. Merila in kriteriji za izbor:
Izbrani programi bodo sofinancirani, glede na spodaj navedeno:
Izobraževanje starejših odraslih:
– Dejavnost se izvaja v okviru programov Univerze za tretje življenjsko obdobje – 40 točk;
– Dejavnost se izvaja v okviru programov javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Ravne na Koroškem – 40 točk;
– Obseg posameznega programa je 40 ur in več – 10 točk;
– V posamezni program je vključenih vsaj 10 udeležencev – 10 točk;
– Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov (nadgradnja) za isto skupino udeležencev:
– vsaj 3 leta – 20 točk 
– nad 3 leta – 30 točk; 
– Vključene so različne oblike učenja (skupaj možnih 40 točk):
– tečaji/delavnice – 10 točk 
– študijski krožki – 10 točk 
– razstave – 10 točk 
– ekskurzije – 10 točk; 
– Predstavljanje dosežkov v okolje – 10 točk.
Drugi izobraževalni programi – Teden vseživljenjskega učenja
– koordinacija Tedna vseživljenjskega učenja – 30 točk;
– izvajalec ima status izvajalca koordinacije prireditev v Tednu vseživljenjskega učenja s strani Andragoškega centra RS (rezultati razpisa MIZŠ 2023) – 20 točk;
– prireditve so občinskega pomena – 20 točk
– sodelovanje podizvajalcev:
od 25 do 44 – 10 točk 
45 in več – 20 točk; 
– dejavnost se kontinuirano izvaja
do vključno 5 let – 5 točk 
od 6 do vključno 10 let – 10 točk 
nad 10 let – 20 točk. 
5. Okvirna višina sredstev
5.1. Izobraževanje odraslih – do višine 2.096 €.
5.2. Drugi izobraževalni programi – do višine 1.048 €.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2024.
7. Razpisni rok
Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem ali pošljejo na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Izobraževanje odraslih 2024«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem oziroma posredovana s priporočeno pošiljko do vključno 30. 7. 2024.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
8. Odpiranje ponudb: odpiranje ponudb bo komisija opravila 5. 8. 2024 ob 9. uri v mali sejni sobi Občine Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
9. Obveščanje o izboru: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po oddaji popolnih vlog.
10. Razpisna dokumentacija
Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov izobraževanja odraslih v skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo od 1. 7. 2024 dobijo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine http://www.ravne.si.
Podrobne informacije o prijavi dobite na Občini Ravne na Koroškem pri Klarisi Funtek (02/82-16-014).
11. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov izobraževanja odraslih za leto 2024.
Občina Ravne na Koroškem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti