Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023, Kazalo


MINISTRSTVA

1021. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
1022. Navodilo o določitvi načina vložitve zahtevkov in rokih izplačil dodatka zaradi začasne razporeditve zaradi nujnih delovnih potreb
1023. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2022

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1024. Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Bistrica ob Sotli

Brežice

1047. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
1048. Sklep o potrditvi cene enkratnega poračuna izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo za leto 2022
1049. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
1050. Sklep o določitvi subvencije vodarine
1051. Sklep o nepotrditvi cene izvajanja storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
1052. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Stanovanjska gradnja Dobova – del EUP DOB–14«

Gorenja vas-Poljane

1025. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina v plačni razred

Gornji Petrovci

1026. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Kostanjevica na Krki

1027. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2023

Kranj

1028. Obvezna razlaga določbe 3. točke drugega odstavka 11. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato Polje (Uradni list RS, št. 59/12) glede zagotavljanja manjkajočih parkirnih mest

Ljubljana

1029. Odlok o spremembi Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana
1030. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center
1031. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora RŽ-155

Razkrižje

1053. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje

Sežana

1032. Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2022
1033. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Sodražica

1034. Sklep o določitvi cen programa vrtca pri OŠ dr. Ivana Prijatelja Sodražica

Straža

1035. Sklep o imenovanju podžupana Občine Straža
1036. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža

Šmartno pri Litiji

1037. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023

Žalec

1038. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2023
1039. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2024
1040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov Občine Žalec
1041. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev za delo ter o namenih porabe proračunskih sredstev za delovanje svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Žalec
1042. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1043. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1044. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2023
1045. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2024
1046. Letni program športa v Občini Žalec za leto 2023

POPRAVKI

1054. Popravek Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2023
1055. Popravek Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023
1056. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Petra in Pavla v Brestanici za kulturni spomenik lokalnega pomena
1057. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v upravljanju Občine Šmartno pri Litiji
1058. Popravek Sklepa o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališče Šmartno pri Litiji v upravljanju KSP Litija d.o.o.
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti