Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2023 z dne 29. 3. 2023

Kazalo

1055. Popravek Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023, stran 3410.

  
Na podlagi 117. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15 in 10/22) župan daje naslednji
P O P R A V E K 
Odloka o proračunu Občine Ankaran za leto 2023 
V Odloku o proračunu Občine Ankaran za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23) se v 2. členu številčna tabela, ki določa zneske splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov, pravilno glasi:
»
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
21.793.804,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.535.525,03
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.883.316,31
700
Davki na dohodek in dobiček
1.940.014,00
703
Davki na premoženje
3.507.195,55
704
Domači davki na blago in storitve
435.606,76
706
Drugi davki
500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.652.208,72
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.092.574,44
711
Takse in pristojbine
5.300,00
712
Globe in druge denarne kazni
41.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
469.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
3.044.334,28
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
9.272.341,82
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
9.272.341,82
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731
Prejete donacije iz tujine
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
985.937,26
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
345.146,19
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
640.791,07
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.612.262,07
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.233.708,27
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.205.700,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
191.325,00
402
Izdatki za blago in storitve
2.816.583,27
403
Plačila domačih obresti
100,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.422.265,64
410
Subvencije
166.567,20
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.210.241,06
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
519.548,83
413
Drugi tekoči domači transferi
2.525.908,55
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
15.649.686,52
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.649.686,52
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
306.601,64
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
7.850,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
298.751,64
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.818.457,96
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
Odplačila domačega dolga
0,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.818.457,96
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.818.457,96
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
2.818.457,96
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
« 
Št. 4109-0012/2022/6
Ankaran, dne 27. marca 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Visto l’articolo 117 del Regolamento di procedura del Consiglio comunale del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS no. 50/15 e 10/22) il sindaco approva la seguente
C O R R E Z I O N E 
del Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l’anno 2023 
Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per l'anno 2023 (Gazzetta ufficiale RS no. 34/23), all’articolo 2, la tabella numerica che stabilisce gli importi della parte generale del bilancio a livello di sottogruppi di conti, viene redatta come segue:
»
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
21.793.804,11
ENTRATE CORRENTI (70+71)
11.535.525,03
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
5.883.316,31
700
Imposte sul reddito e sugli utili
1.940.014,00
703
Imposte patrimoniali
3.507.195,55
704
Imposte locali su beni e servizi
435.606,76
706
Altre imposte
500,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
5.652.208,72
710
Partecipazione ai profitti ed entrate patrimoniali
2.092.574,44
711
Tasse e contributi
5.300,00
712
Sanzioni pecuniarie
41.000,00
713
Entrate da vendite e servizi
469.000,00
714
Altre entrate extratributarie
3.044.334,28
72
ENTRATE PROVENIENTI DA CAPITALE (720+721+722)
9.272.341,82
720
Entrate ricavate dalla vendita di beni strumentali
0,00
721
Entrate ricavate da vendita di giacenze
0,00
722
Entrate ricavate dalla vendita di terreni e del patrimonio immateriale
9.272.341,82
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
0,00
730
Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
0,00
731
Donazioni ed elargizioni dall’estero
0,00
74
ENTRATE PROVENIENTI DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
985.937,26
740
Trasferimenti erariali da altri enti finanziari pubblici
345.146,19
741
Fondi percepiti dal bilancio dello stato e dal bilancio dell’Unione Europea
640.791,07
78
FONDI ACQUISITI DALL’UNIONE EUROPEA E DA ALTRI STATI (786+787)
0,00
786
Altri fondi dal bilancio dell’Unione Europea
0,00
787
Fondi percepiti da altre istituzioni comunitarie
0,00
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
24.612.262,07
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
4.233.708,27
400
Salari ed altre erogazioni al personale dipendente
1.205.700,00
401
Contributi previdenziali dei datori di lavoro
191.325,00
402
Spese per beni e servizi
2.816.583,27
403
Spese per interessi in ambito nazionale
100,00
409
Fondi di accantonamento
20.000,00
41
STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
4.422.265,64
410
Sovvenzioni
166.567,20
411
Sovvenzioni a favore di singoli e nuclei familiari
1.210.241,06
412
Trasferimenti di fondi a favore di organizzazioni ed eventi no profit
519.548,83
413
Altri trasferimenti correnti in ambito nazionale
2.525.908,55
414
Trasferimenti all’estero
0,00
42
SPESE PER INVESTIMENTI (420)
15.649.686,52
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
15.649.686,52
43
TRASFERIMENTI D’INVESTIMENTO (431+432)
306.601,64
431
Trasferimenti d’investimento a persone fisiche e giuridiche
7.850,00
432
Trasferimenti d’investimento a fruitori di bilancio
298.751,64
III. AVANZO (DISAVANZO) (I.–II.)
–2.818.457,96
75
IV. RIMBORSO DI CREDITI E ALIENAZIONE DI QUOTE IN CAPITALE (750+751+752)
0,00
750
Rimborso di crediti
0,00
751
Vendita di quote in capitale
0,00
752
Ricavato in seguito a privatizzazione
0,00
44
V. CONCESSIONE DI PRESTITI ED AUMENTO DI QUOTE DI CAPITALE (440+441)
0,00
440
Concessione di crediti
0,00
441
Aumento di quote di capitale e investimenti finanziari
0,00
VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI CONCESSI E MUTAMENTI DELLE QUOTE IN CAPITALE (IV.–V.)
0,00
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
0,00
55
VII. RIMBORSO DI DEBITI (550)
0,00
550
Rimborso di debiti assunti in ambito nazionale
0,00
IX. INCREMETO (RIDUZIONE) DEI FONDI DI CASSA (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–2.818.457,96
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
0,00
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.+IX.)
2.818.457,96
SALDO CONTO ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
2.818.457,96
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO
« 
N. 4109-0012/2022/6
Ancarano, 27 marzo 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti