Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2022 z dne 15. 4. 2022, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1083. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za varovanje civilnega letalstva

MINISTRSTVA

1084. Pravilnik o načinu izračuna bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov
1085. Pravilnik o sklepanju sporazumov o gostovanju med raziskovalnimi organizacijami in raziskovalci iz tretjih držav
1086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih
1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varstvu gozdov
1088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1089. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb
1090. Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje nacionalnega preverjanja znanja v osnovnih šolah v šolskem letu 2021/2022

USTAVNO SODIŠČE

1091. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 20. člena Zakona o davčnem postopku in o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča
1092. Odločba o razveljavitvi 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

SODNI SVET

1093. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1094. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana v okrajni volilni komisiji – 2009 Nova Gorica 1

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1095. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1096. Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1097. Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« na območju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2022
1098. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Bovec

1099. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2021
1100. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec
1101. Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora
1102. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1103. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1104. Sklep o začasni veljavnosti letne dovolilnice za območje plačljivega parkirišča Žaršče tudi za parkirišče pred kulturnim domom, trgovino Mercator in vrtcem do preklica
1105. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi parkirnih površin v Občini Bovec

Celje

1106. Zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 2021
1107. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Celje za leto 2022
1108. Odlok o dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje

Cerknica

1151. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2021
1152. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Črnomelj

1153. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021
1154. Pravilnik o sofinanciranju obnove nepremične kulturne dediščine in objektov tradicionalne tipologije na območju občine Črnomelj
1155. Sklep o višini parkirnine za leto 2022
1156. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1157. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra
1158. Sklep o izbrisu statusa javnega dobra
1159. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1160. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

1109. Zaključni račun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2021
1110. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Dobrova - Polhov Gradec

Dravograd

1111. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora z oznako GOV-19/A v Občini Dravograd – ID: 2609

Grosuplje

1112. Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora GR 237 SSv ZN

Idrija

1113. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
1114. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
1115. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Črni Vrh
1116. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija
1117. Sklep o cenah osnovnih pogrebov v Občini Idrija
1118. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora EUP LP_21/104_A, Dole
1119. Sklep o prenehanju statusov grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ilirska Bistrica

1120. Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2021
1121. Sklep o vrednosti točke za plačilo komunalne takse za posebno in podrejeno rabo javnih površin
1122. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Jesenice

1123. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021
1124. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« – UPB1
1125. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1126. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1
1127. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1
1128. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
1129. Sklep o ugotovitvi javne koristi

Kanal ob Soči

1130. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kanal ob Soči

Kočevje

1131. Statut Zdravstvenega doma Kočevje

Kranjska Gora

1132. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2022

Ljubljana

1133. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2021
1134. Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana
1135. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana

Ljubno

1136. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja LJU-30; PAID: 2258
1137. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vrbje; PAID: 1583

Metlika

1138. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju obnove stavbne kulturne dediščine v Občini Metlika

Miren-Kostanjevica

1139. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TE 06

Podčetrtek

1140. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022

Rogaška Slatina

1141. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogaška Slatina za leto 2021
1142. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Rogaška Slatina
1143. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
1144. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del – spremembe št. 2

Šmartno pri Litiji

1146. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3)

Velike Lašče

1147. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Velike Lašče – spremembe in dopolnitve št. 1

Žirovnica

1148. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2021
1149. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v Občini Žirovnica (Uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
1150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti