Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

304. Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK)
305. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A)
306. Zakon o spremembah Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-I)
307. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o poslancih (ZPos-F)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

308. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
309. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
310. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

358. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme

MINISTRSTVA

311. Pravilnik o katalogih znanja
312. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese
313. Pravilnik o dovoljenju za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane
314. Pravilnik o potrdilu o prijavi prebivanja in dovoljenju za prebivanje za državljane Evropske unije ter njihove družinske člane in družinske člane slovenskih državljanov
315. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil
316. Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev
317. Odredba o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
318. Odredba o določitvi programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja
319. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja
320. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2022
359. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o načinu izdaje dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca, načinu zajemanja prstnih odtisov, načinu označitve prenehanja ter ceni izkaznice dovoljenja za prebivanje in potrdila o pravicah obmejnega delavca
360. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
361. Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
362. Odredba o objavi datuma, od katerega se izdajajo dovoljenja oziroma potrdila v skladu z določbami spremenjenega Zakona o tujcih

USTAVNO SODIŠČE

321. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 48. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

BANKA SLOVENIJE

322. Sklep o uporabi Smernic o stresnih testih sistemov jamstva za vloge v skladu z Direktivo 2014/49/EU (revidirane)

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

323. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu
324. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah in volilnih komisijah volilnih enot
325. Sklep o imenovanju volilne komisije posebne volilne enote 9000 – Koper za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
326. Sklep o imenovanju volilne komisije posebne volilne enote 10000 – Lendava za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

327. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi dejavnosti bančništva Slovenije za obdobje od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2023

OBČINE

Brežice

328. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2022
329. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2023

Črnomelj

330. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Črnomelj
331. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
332. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
333. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
334. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj
356. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Črnomelj

Dol pri Ljubljani

335. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Dol pri Ljubljani
336. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami v Občini Dol pri Ljubljani
337. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Dolenjske Toplice

338. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji na območju Občine Dolenjske Toplice

Kočevje

339. Sprememba Statuta javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje

Krško

340. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjske površine na Velikem Trnu – del EUP VET 032
341. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Poslovno cono Drnovo – vzhod / II.
342. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev dela starega mestnega jedra Krško (umestitev knjižnice) – umestitev šole
343. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP ZN Dorc – Brestanica, EUP BRE 026
344. Sklep o članstvu Mestne občine Krško v Združenju mestnih občin Slovenije
345. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks v občini Krško v letu 2022
346. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra št. 1/2022
347. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2022

Ljubljana

348. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2022
349. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane

Straža

357. Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2022

Šempeter-Vrtojba

350. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2022

Tišina

351. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2022
352. Sklep o vrednosti točke za odmero občinskih taks za leto 2022

Vrhnika

353. Rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2022
354. Druga sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2022

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti