Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

355. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj, stran 969.

  
Na podlagi 119. in 123. člena ter druge alinee četrtega odstavka 289. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 199/21 – ZUreP-3), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) ter v povezavi z drugim odstavkom 338. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21) je Občinski svet občine Črnomelj na 25. redni seji dne 27. 1. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu mestno jedro Črnomelj 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ob upoštevanju Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj, ki ga je izdelal Urbi d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana v letu 2021, št. projekta 2032.
2. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta mestno jedro Črnomelj (v nadaljevanju: OLN) ima:
I. splošne določbe
II. spremembe in dopolnitve
III. končne določbe
3. člen 
(sestavni deli) 
Sestavni deli odloka o spremembah in dopolnitvah OLN so:
Besedilni del: odlok o spremembah in dopolnitvah OLN.
Grafični del odloka sestavljajo nove karte, kot sledi:
Karta 1.1
Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Črnomelj (namenska raba prostora in EUP) s prikazom lege OLN, 
M 1:5.000
Karta 1.2
Izsek iz kartografskega dela OPN Občine Črnomelj (gospodarska javna infrastruktura in EUP) s prikazom lege OLN,
M 1:5.000 
Karta 2.0
Vplivi in povezave s sosednjimi območji, 
M 1:5.000
Grafični del odloka sestavljajo dopolnjene karte originalnega OLN, kot sledi:
Karta 1a
Geodetski posnetek z mejo območja, 
M 1:2.500 
Karta 1b
Ureditveno območje na katastr. načrtu z delitvijo na funkcionalne enote, A3
Karta 1c
Varstvo kulturne dediščine, 
M 1:2.500
Karta 2a
Namenska raba površin, 
M 1:2.500
Karta 2b
Predlagani posegi za neusklajene objekte SMJ, 
M 1:2.500
Karta 3a
Predlog prostorske ureditve s prometno ureditvijo,
M 1:1.000
Karta 3c
Zasnova krajinske ureditve,
M 1:1.000
Karta 3d
Komunalna ureditev, 
M 1:1.000 
Karta 3e
Zakoličbena situacija, 
M 1:1.000
Karta 3f
Predlog nove parcelacije, A3
Karta 3b
Predlog prostorske ureditve – prerezi, M1:1000 se ne spreminja.
Priloge:
31
izvleček iz OPN Občine Črnomelj
32
izhodišča
33
prikaz stanja prostora 
34
strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
35
smernice in mnenja
36
obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
37
povzetek za javnost
2. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
4. člen 
V 3. členu odloka se seznam zemljišč s parc. št. nadomesti z novim seznamom: »1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/3, 4/6, 4/7, 4/8, 10/1, 10/2, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/6, 18/1, 18/2, 18/3, 19/1, 19/2, 20, 22/2, 22/3, 22/4,22/5, 22/6, 22/7, 22/8,22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 22/16, 22/17, 22/18, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 22/23, 22/24, 22/25, 22/26, 22/27, 22/28, 22/29, 22/30, 22/31, 22/33, 22/34, 22/35, 22/36, 22/37, 22/38, 22/39, 22/40, 22/41, 23/1, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 23/32, 23/33, 23/34, 23/35, 23/36, 23/37, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 25/4, 25/5, 25/6, 25/8, 25/11, 25/12, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 27/1, 28/1, 29/1, 29/2, 29/3, 31, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 35, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 42/1, 42/2, 42/5, 42/6, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 42/11, 42/12, 42/13, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18, 42/19, 42/20, 42/21, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 45/6, 46/1, 46/4, 46/5, 46/6, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 53/1, 53/4, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 58/1, 58/2, 58/3, 58/5, 58/6, 58/8, 59/1, 59/5, 62/1, 62/2, 88/8, 88/9, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/12, 91/13, 92, 93, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/3, 97/5, 97/6, 97/7, 98100, 103, 105/1, 105/2, 107, 108/1, 108/2, 109/1, 109/2, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 113/3, 1096/7, 1096/10, 1126/1, 1126/3, 1126/11, 1126/13, 1126/14, 1126/15, 1126/16, 1126/17, 1126/18, 1126/19, 1126/20, 1126/21, 1126/23, 1126/25, 1126/31, 1126/32, 1126/37, 1126/42, 1126/43, 1126/44, 1126/45, 1126/46, 1126/47, 1126/48, 1126/52, 1126/53, 1163/7, 1187/1, 1187/2, vse k.o. Črnomelj (1535)
*30/6, 1142/7, 1142/8, 1142/9, 1142/10, 1142/11, 1145/1, 1145/2, 1145/4, 1145/5, 1145/6, 1145/7, 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1154/4, 1154/5, 1154/6, 1154/7, 1245/4, 1253/8, 1253/28, 1258/29, 1258/30, 1253/31, 2405/10, 2414/2, 2414/3, 2423/15, 2429/3, 2429/4, 2486/2, vse k.o. Loka (1541)
V zadnjem stavku se popravi površina urejanja na »13,89 ha«.«
5. člen 
V 7. členu odloka se v prvem in tretjem odstavku črta funkcionalna enota Z8.
6. člen 
(1) V 10. členu odloka se popravi podnaslov člena tako da se glasi: »(enostavni in nezahtevni objekti)«.
(2) V prvem stavku se črta beseda »enostavnih«.
7. člen 
V 11. členu odloka se v drugem odstavku v 6. točki črta funkcionalna enota Z8.
8. člen 
V 14. členu odloka se v tretjem odstavku pri naštevanju funkcionalnih enot doda še enoti: »F1a, F1b«.
9. člen 
V 16. členu odloka se pod Funkcionalno enoto F1c-Komenda doda naslednje posebne pogoje:
»V območju koridorja, ki je določen na grafični karti 3a se umesti brv za pešce in kolesarje čez Lahinjo kot povezava med Ulico Mirana Jarca (f.e.C3) in Majerjem. Pri gradnji brvi se upoštevajo naslednji pogoji:
(1) Nova prometna povezava območja Majer z mestnim jedrom je načrtovana v območju koridorja med cesto I in F do Ulice Mirana Jarca v starem mestnem jedru Črnomlja. Načrtovana je kot peš in kolesarska brv.
(2) Brv mora biti zasnovana tako, da bo omogočala nivojski prehod brez ovir (stopnic).
(3) Podporo oziroma temelj brvi je treba umestiti na levi breg in čim višje na plato na območju Majer ter ohranjati obrežno vegetacijo v maksimalnem obsegu.
(4) Oporniki brvi morajo biti zasnovani tako, da ne povzročajo lokalne zožitve struge.
(5) V območju premostitve vodotoka (na mestu temeljenja) je potrebno strugo in brežini vodotoka Lahinja urediti na odseku, kjer brv tangira pretočni profil vodotoka tako, da temeljenje ne zmanjšuje pretočne prevodnosti vodotoka (temeljenje vmesnih opornikov je potrebno izvesti na brežini izven vpliva visokih voda vodotoka Lahinja). Dno struge se ohranjanja strukturirano in neutrjeno, prav tako se ohranja brežine reke naravne in neutrjene.
(6) Padavinske vode z brvi oziroma mosta in ostalih utrjenih površin je potrebno kontrolirano zajeti in speljati v padavinsko kanalizacijo.
(7) Z izgradnjo brvi se mora ohraniti pretočni profil vodotoka Lahinja in s tem pretočna prevodnost vodotoka (gradnja novih jaškov in ostalih ureditev v pretočnem profilu ni dovoljena, vse ureditve morajo biti vkomponirane v pretočni profil, vse ureditve morajo v primeru visokih voda ohranjati stabilnost pretočnega profila).
(8) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati struge in priobalnega zemljišča Lahinje.
(9) V času gradnje je prepovedano kakršnokoli deponiranje materiala v strugo vodotoka, po končani gradnji pa se morajo vse z gradnjo prizadete površine ustrezno protierozijsko zaščititi in krajinsko urediti.
(10) V času gradnje je potrebno preprečiti morebitno onesnaženje vodotoka Lahinje, podtalnih voda in okolja.
(11) V času gradnje se uporablja obstoječe poti in ceste.
(12) Ob izgradnji brvi naj se brežin ne razstreljuje.
(13) Po končanem izvajanju del je potrebno odstraniti vse, za potrebe gradnje, postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij, teren znotraj naravne vrednote pa vzpostaviti v stanje podobno kot je bilo pred posegom, z utrditvijo in zatravitvijo rečnih brežin.
(14) Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva ob gradnji brvi:
– gradbišče mora biti v minimalnem obsegu,
– gradnja se ne sme izvajati v večernem času in nočnem času,
– osvetljevanje gradbišča ni dovoljeno,
– takoj po končanih delih se mora izvesti gosta zasaditev z avtohtono vegetacijo,
– čas izvajanja gradbenih del mora biti omejen na čas med 15. septembrom in 15. aprilom.«
10. člen 
(1) V 20. členu odloka se pod Funkcionalno enoto F5 Podenota F5A-Ulica heroja Starihe in Kolodvorska cesta – vplivno območje mestnega jedra doda naslednje posebne pogoje v dveh odstavkih:
»Dopustna je odstranitev obstoječega objekta Kolodvorska 1«.
Na levem bregu Dobličice se pri Doltarjevem jezu lahko uredi vstopno izstopna točka za čolnarjenje kot pomol za privez čolna.«
(2) V 20. členu odloka se pod Funkcionalno enoto F5 Podenota F5b – Ajdovo zrno se doda naslednji stavek: »Po odstranitvi objektov so na površinah dopustne začasne ureditve«.
11. člen 
(1) V 21. členu odloka se v prvem stavku črta funkcionalna enota Z8.
(2) V 21. členu odloka se doda nov odstavek pod Funkcionalno enoto Z2-Pod gradom, ki se glasi: »Na levem bregu Dobličice Pod Zakladnico se lahko uredi vstopno izstopna točka za čolnarjenje kot pomol za privez čolna.«
(3) V 21. členu odloka se doda nov odstavek pod Funkcionalno enoto Z4-ravnica pod Kolnikom, ki se glasi: »Dopustna je ureditev vstopno izstopne točke za čolnarjenje kot pomol za privez čolna.«
(4) V 21. členu odloka se pri navajanju pogojev za funkcionalno enoto Z6-Flekov mlin doda še naslednje posebne pogoje tako, da se za drugim stavkom doda sledeči zapis:
»Otok se lahko nameni naravnemu kopališču brez ureditev, morebitno infrastrukturo (sanitarije …) naj se uredi oziroma vključi v obstoječi objekt mlina.«,
ter na koncu naslednji pogoji:
»V območju koridorja se umesti brv za pešce in kolesarje čez Lahinjo kot povezava med Ulico Mirana Jarca (f.e.C3) in Majerjem ob upoštevanju pogojev zapisanih v 16. členu za novogradnjo brvi.
Dopustna je ureditev vstopno izstopne točka za čolnarjenje. Ureditve vstopno izstopne točke se smiselno prilagodijo namembnosti Flekovega mlina.«
(5) V 21. členu odloka se v celoti črta posebne pogoje Funkcionalne enote Z8-Majer.
12. člen 
V 25. členu odloka se črta navajanje zakonov.
13. člen 
(1) V 27. členu odloka se za sedmim odstavkom doda nov odstavek:
»Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor in pri osvetljevanju objektov in odprtih površin ter glede postavitve svetlobnih napisov se upoštevajo ukrepi za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.
Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.
Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave se načrtuje vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.
Umetna javna osvetlitev na oknih varovanih prostorov ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti.«
(2) V 27. členu odloka se v poglavju Območje ohranjanja narave v tretjem odstavku pri naštevanju konkretnih usmeritev za 3 alinejo doda naslednji dve alineji usmeritev:
»– dno reke naj ostaja naravno, naj se ga na mestu vstopov/izstopov ne zasipava, poglablja ali utrjuje z betonom;
– vstope v reko naj se izvede na delih brežine, kjer ne bo potrebna odstranitev drevesne vegetacije;«
14. člen 
V poglavju X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI se črta določba: »V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba izdelati strokovno požarnovarnostno oceno skladno z veljavnimi predpisi.«
in se doda naslednja določba:
»Požarna varnost
Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi.«
15. člen 
V 28. členu odloka se črta zadnji odstavek, ki navaja zakone.
16. člen 
V 29. členu odloka se za besedo »zagotovljeni« postavi ločilo pika in črta navajanje Pravilnika.
17. člen 
Za 29. členom odloka se doda nov 29.a člen, ki ureja potresno varnost in se glasi:
»Potresna varnost
Objekti se gradijo protipotresno v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po MSC lestvici. Projektni pospešek tal znaša 0,15 g.«
3. KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.
19. člen 
Odlok je javno objavljen na internetni strani Občine Črnomelj in je na vpogled na Občini Črnomelj.
20. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
ID: 2554
Št. 350-34/2020
Črnomelj, dne 27. januarja 2022
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti