Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

305. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A), stran 767.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu jamstva za vloge (ZSJV-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. februarja 2022.
Št. 003-02-1/2022-16
Ljubljana, dne 10. februarja 2022
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU JAMSTVA ZA VLOGE (ZSJV-A) 
1. člen
V Zakonu o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16) se v 2. členu besedilo »Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU)« nadomesti z besedilom »Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 149), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 309 z dne 30. oktobra 2014, str. 37), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/49/EU)«.
2. člen 
V 3. členu se v prvem odstavku 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. »organ za reševanje« je organ države članice, ki je pooblaščen in odgovoren za uporabo instrumentov za reševanje in izvajanje pooblastil za reševanje tako kot je določeno v Direktivi 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 12. junija 2014, str. 190), zadnjič spremenjeni z Direktivo 2019/2162/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o izdajanju kritih obveznic in javnem nadzoru kritih obveznic ter o spremembi direktiv 2009/65/ES in 2014/59/EU (UL L št. 328 z dne 18. decembra 2019, str. 29), zadnjič popravljeni s Popravkom (UL L št. 283 z dne z dne 31. avgusta 2020, str. 2), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/59/EU) in Uredbi (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. julija 2014, str. 1), zadnjič popravljeni s Popravkom (UL L št. 154 z dne 12. junija 2019, str. 48), vključno z enotnim odborom za reševanje, kadar izvaja pristojnosti in naloge organa za reševanje, ter v Republiki Sloveniji pomeni Banko Slovenije, kadar izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z reševanjem na podlagi predpisov, ki v pravni red Republike Slovenije prenašajo Direktivo 2014/59/EU;«.
V 6. točki se besedilo »storitve in sisteme« nadomesti z besedilom »storitve, storitve izdajanja elektronskega denarja in plačilne sisteme«.
V drugem odstavku se besedilo »Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013)« nadomesti z besedilom »Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1), zadnjič spremenjeni z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1043 z dne 24. junija 2021 o podaljšanju prehodnih določb iz Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 225 z dne 25. junija 2021, str. 52), zadnjič popravljeni s Popravkom Uredbe (EU) 2017/2401 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (UL L št. 406 z dne 3. decembra 2020, str. 67), (v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) št. 575/2013)«.
3. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je sistem jamstva za vloge po tem zakonu tudi sistem jamstva za vloge, ki nastane z združitvijo sistema jamstva za vloge iz prvega odstavka tega člena s sistemi jamstva za vloge, ki so ustanovljeni v drugih državah članicah in izpolnjujejo pogoje iz Direktive 2014/49/EU, ali z ustanovitvijo čezmejnega sistema jamstva za vloge.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na aktivnosti Banke Slovenije kot upravljavca sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji, se smiselno uporabljajo tudi za upravljanje združenih ali čezmejnih sistemov jamstva za vloge, če se ti ustanovijo v skladu s prejšnjim odstavkom in 6. točko drugega odstavka 21. člena tega zakona.«.
4. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(posebni pogoji oglaševanja) 
(1) Pri oglaševanju svojih storitev lahko banka vključi le tiste informacije iz prvega odstavka prejšnjega člena v zvezi s članstvom v sistemu jamstva za vloge, ki so omejene na poimenovanje sistema jamstva za vloge, ki jamči za posamezen produkt, ter na tiste dodatne informacije, ki se zahtevajo v skladu s tem zakonom in podzakonskim predpisom Banke Slovenije iz prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Dodatne informacije iz prejšnjega odstavka lahko vsebujejo dejanski opis delovanja sistema jamstva za vloge, ne smejo pa vsebovati sklicevanja na morebitno neomejeno kritje vlog.«.
5. člen 
V 21. členu se v drugem odstavku na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. izvedbo postopkov za združitev sistema jamstva za vloge iz prvega odstavka 4. člena tega zakona s sistemi jamstva za vloge, ki so ustanovljeni v drugih državah članicah, in izvedbo postopkov za ustanovitev čezmejnega sistema jamstva za vloge, pri čemer pred izvedbo postopkov Banka Slovenije pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije.«.
6. člen 
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Banka Slovenije v okviru upravljanja sistema jamstva za vloge vzpostavi sklad za jamstvo vlog (v nadaljnjem besedilu: sklad). Premoženje sklada je ločeno od drugega premoženja Banke Slovenije in od drugega premoženja v upravljanju Banke Slovenije.«.
7. člen 
V 27. členu se na koncu četrtega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Če Banka Slovenije upravlja premoženje sklada skupaj z drugim premoženjem Banke Slovenije ali drugim premoženjem v upravljanju Banke Slovenije, za sredstva in obveznosti sklada vodi ločeno knjigovodsko evidenco.«.
8. člen 
V 52. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka črta pika in doda besedilo »v Republiki Sloveniji.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če se banka preoblikuje tako, da opravljanje dela storitev prenese v drugo državo članico, in se tako vključi v sistem jamstva za vloge druge države članice, se prispevki te banke, ki so bili plačani v sistem jamstva za vloge v 12 mesecih pred prenosom storitev, razen izrednih prispevkov, prenesejo v sistem jamstva za vloge, v katerega se vključi, v sorazmerni višini glede na višino prenesenih zajamčenih vlog.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
9. člen 
V 56. členu se v prvem odstavku v 12. točki beseda »peti« nadomesti z besedo »šesti«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/21-25/10
Ljubljana, dne 2. februarja 2022
EPA 2248-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Tina Heferle 
podpredsednica 

AAA Zlata odličnost