Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2021 z dne 14. 4. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1168. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A, EPA 1736-VIII)

MINISTRSTVA

1169. Pravilnik o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb
1170. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov
1171. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1172. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike

VRHOVNO SODIŠČE

1173. Odredba o spremembi Odredbe o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

SODNI SVET

1174. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
1175. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
1176. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1177. Sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2021
1178. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine od 1. januarja 2021
1179. Sklep o spremembah in dopolnitvah Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

OBČINE

Črnomelj

1180. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina
1181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
1182. Sklep o višini parkirnine za leto 2021
1183. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

1184. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov

Horjul

1185. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1186. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

1187. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica
1188. Pravilnik za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica
1189. Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa oskrbe na daljavo v Občini Ivančna Gorica (E-oskrba)
1190. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora Občinskega sveta za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami
1191. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije
1192. Sklep o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica
1193. Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica
1194. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
1195. Sklep o podelitvi pooblastila za podajo ali zavrnitev soglasja k dodelitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev, ravnateljev in tajnikov javnih zavodov

Komen

1196. Odlok o spremembi Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Komen

Kranj

1197. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Poslovno-proizvodne cone HR 6/1 Hrastje

Ljubljana

1198. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Ljubljana
1199. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP2/1 Litostroj – del
1200. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja zazidalnega načrta za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj – del (za dele funkcionalne enote F5 in cestnega odseka Cf2)
1201. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra
1202. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad
1203. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina

Semič

1204. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na območju Smučarskega centra Gače (uradno prečiščeno besedilo)
1205. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Kulturni center Semič«
1206. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Semič

Slovenske Konjice

1207. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenske Konjice
1208. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1209. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1210. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Sveti Jurij ob Ščavnici

1211. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 213, 214, 313, 314 in 805 k. o. 229 – Kokolajnščak

Velike Lašče

1212. Zaključni račun proračuna Občine Velike Lašče za leto 2020
1213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020
1214. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje

POPRAVKI

1215. Popravek Sklepa o prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2020/2021
AAA Zlata odličnost