Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2570. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE)
2571. Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (ZEISZ)
2572. Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP)
2573. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski (ZSSloV-A)
2574. Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J)
2575. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)
2576. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1E)
2577. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah (ZZad-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2578. Uredba o pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa na terminalih
2579. Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2021–2023
2580. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2581. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
2582. Uredba o spremembah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
2583. Uredba o dopolnitvah Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence
2584. Uredba o spremembi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Odloki

2585. Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo

Sklepi

2586. Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Hiša za otroke
2587. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2021/2022

MINISTRSTVA

2588. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami

OBČINE

Brezovica

2589. Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero
2590. Sklep o mreži javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni na območju Občine Brezovica

Cerknica

2591. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
2592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici
2593. Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora podEUP CE 12/2

Gornji Petrovci

2594. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020
2595. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci

Komen

2618. Obvezna razlaga pojma »bivanje«, kot naj se uporablja v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen
2619. Sklep o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja

Koper

2596. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Koper
2597. Sklep o neizvedbi predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini – Crevatini
2620. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Koper za leto 2021

Krško

2598. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 7 / 2021

Litija

2599. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako A 289 – (ID 2286)
2600. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako A 270 – (ID 2381)

Ljubljana

2601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območji urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama

Logatec

2602. Odlok o predkupni pravici Občine Logatec

Metlika

2603. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika
2604. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska knjižnica Metlika
2605. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Otroški vrtec Metlika
2606. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podzemelj
2607. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Metlika

Moravske Toplice

2608. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov (hlev za perutnino) na kmetijskih zemljiščih kmetije Lainšček
2609. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja EUP MT 33 – Papičov breg

Murska Sobota

2610. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2021
2621. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota

Piran

2611. Sklep o popravku pomote v Sklepu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 37/18, in sicer o nadaljevanju postopka izdelave Občinskega prostorskega načrta – strateški del

Rogaška Slatina

2612. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja S2 / SV (del EUP RA9)
2613. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del gospodarske cone Tekačevo (del EUP TE2)

Semič

2614. Sklep o oblikovanju odškodnin in najemnin oziroma zakupnin za zemljišča v lasti Občine Semič
2615. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tišina

2616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Tišina

Vipava

2617. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Vipava za leto 2021

POPRAVKI

2622. Popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerknica

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost