Uradni list

Številka 121
Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Kazalo

2602. Odlok o predkupni pravici Občine Logatec, stran 7577.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18 in 82/20), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na 16. redni seji dne 17. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Logatec 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa območje predkupne pravice Občine Logatec (v nadaljnjem besedilu »občina«), kot predkupnega upravičenca ter način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(1) Območje predkupne pravice občine zajema:
– stavbna zemljišča na celotnem območju občine, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih,
– ureditvena območja naselji, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture ter objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– na območjih za dolgoročni razvoj naselij, kot to določajo veljavni občinski prostorski akti,
– zemljišča, na katerih že obstajajo objekti gospodarske javne infrastrukture, katerih lastnica in upravljalka je občina.
(2) Območje predkupne pravice občine zajema tudi zemljišča, razen vodnih zemljišč na zavarovanih območjih občine, za katera je bil sprejet akt o zavarovanju.
(3) Pri obstoječih oziroma bodočih objektih gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo območja njihovih varovalnih koridorjev, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
(4) Za obstoječe in bodoče objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, ki so že zgrajeni, ter vsi tisti, ki so predvideni za komunalno opremljanje območij, določenih z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti.
II. NAČIN UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE 
3. člen 
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na zemljiščih, določenih v 2. členu tega odloka.
(2) Lastnik nepremičnine, navedene v 2. členu tega odloka, namenjene prodaji, mora občini kot predkupnemu upravičencu predložiti ponudbo. Ponudbo v imenu lastnika lahko poda pooblaščenec s pisnim pooblastilom. Občina se mora o sprejetju oziroma zavrnitvi ponudbe pisno izjaviti v 15 dneh od njenega prejetja.
(3) Če gre za solastnino na zemljiščih in se zemljišče prodaja v celoti, morajo občini v odkup zemljišče ponuditi vsi solastniki oziroma tisti solastniki katerih deleži se prodajajo.
(4) V primeru, da občina predkupne pravice ne uveljavlja, lahko lastnik nepremičnino proda drugi osebi, pri čemer pa cena ne sme biti nižja od tiste, ki je bila ponujena občini kot nosilcu predkupne pravice.
(5) Določba prejšnjega odstavka o višini cene za prodajo nepremičnine drugi osebi veže prodajalca še dva meseca po tem, ko je nepremičnino ponudil v odkup občini, vendar pa mora po preteku tega roka nepremičnino z enako ali drugačno ceno zopet najprej ponuditi v odkup občini.
(6) Če se pogoji prodaje spremenijo in lastnik prodaja zemljišče po spremenjeni ceni, lahko ponovno poda ponudbo občini pred potekom dveh mesecev.
4. člen 
(1) O uveljavljanju ali neuveljavljanju zakonite predkupne pravice po tem odloku ter o nakupu nepremičnin odloča župan občine.
(2) Pogodba, sklenjena v nasprotju z določbami tega odloka, je nična.
5. člen 
(1) Ne glede na določbe tega odloka je predkupna pravica občine izključena, če tako določajo drugi predpisi.
(2) Prav tako se določbe tega odloka ne uporabljajo, če je predkupna pravica občine v drugih predpisih drugače urejena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
Do določitve ureditvenih območji naselij in območij za dolgoročni razvoj naselij v občinskih prostorskih aktih, se v prvem odstavku 2. člena, druga in četrta alineja tega odloka, ne uporabljata.
7. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Logatec na nepremičninah (Uradni list RS, št. 109/03).
Št. 007-14/2021-2
Logatec, dne 17. junija 2021
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard 

AAA Zlata odličnost