Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3220. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Karibski skupnosti (CARICOM)
3221. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah
3222. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Državi Kuvajt

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3223. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2021

MINISTRSTVA

3224. Pravilnik o spremembi Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti
3225. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2021

SODNI SVET

3226. Odločba o prenehanju sodniške službe
3227. Odločba o prenehanju sodniške službe
3228. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3229. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3230. Sklep o ureditvi položaja zavarovalnic s sedežem v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske po zaključku prehodnega obdobja
3231. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2020
3275. Uradni podatki o številu okuženih po statističnih regijah

OBČINE

Gornji Petrovci

3270. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2021

Ilirska Bistrica

3271. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2021

Koper

3232. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Koper
3233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »LAMA – DEKANI«
3234. Sklep o razdelitvi območij vzdrževanja občinskih cest med izvajalce javne službe
3235. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3236. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranj

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 5 – tehnični popravek

Kranjska Gora

3238. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2021

Laško

3272. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju LAU-59-del
3273. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju HU-1 del in HU-3

Lendava

3239. Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Lendava

Ljubljana

3240. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 251 Stanovanjska cona Zadobrova – del

Nova Gorica

3241. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
3242. Odlok o spremembi Odloka o ukrepih pomoči gospodarstvu na območju Mestne občine Nova Gorica zaradi epidemije COVID-19
3243. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici
3244. Odlok o spremembi Odloka o ureditvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica
3245. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Stanovanjski hiši v Rožni Dolini«
3246. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in drugih pogojev v vrtcih

Radeče

3247. Javna razgrnitev in javna obravnava spremenjenega dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja EUP RA 11/8 stanovanjsko območje Dobrava v Radečah

Slovenske Konjice

3248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu obrtna cona Tepanje

Sodražica

3274. Odlok o javnem lekarniškem zavodu Lekarna Ribnica

Straža

3249. Odlok o spremembi Odloka o priznanjih Občine Straža

Škofljica

3250. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
3251. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica
3252. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarješke Toplice

3253. Sklep o ukinitvi statusa prenehanja javnega dobra

Tolmin

3254. Obvezna razlaga prvega stavka drugega odstavka 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Tolmin
3255. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
3256. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
3257. Sklep o ceni storitve javne službe 24-urne dežurne službe
3258. Sklep o cenah storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
3259. Sklep o višini vodarine
3260. Sklep o določitvi subvencije najemnine
3261. Sklep o lokacijski preveritvi LP 01 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP A 296

Trebnje

3262. Sklep o delovanju vrtcev v Občini Trebnje v zmanjšanem obsegu

Tržič

3263. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2021
3264. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2022
3265. Odlok o koncesiji za graditev vlečnice v Skakalnem centru Sebenje
3266. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
3267. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3268. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Zagorje ob Savi

3269. Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta zasavske regije

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost