Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020

Kazalo

Št. 35430-6/2020-1 Ob-3412/20, Stran 2519
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12 in 20/13), v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf; v nadaljnjem besedilu: Splošni pogoji poslovanja Eko sklada), na podlagi programa Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19; v nadaljnjem besedilu: EZ-1) s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom številka 47602-4/2020/4 z dne 3. 3. 2020 ter Rebalansa Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2020, potrjenega skladno s četrtim odstavkom 317. člena EZ-1 s strani Vlade Republike Slovenije s sklepom št. 47602-14/2020/4 z dne 21. 7. 2020, Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), objavlja
javni poziv 84SUB-EVOB20
Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila 
1. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:
– nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e, L2e in L1e-B na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– nakup testnega vozila kategorije M1 na električni pogon brez emisij CO2 na izpustu;
– predelavo vozila na električni pogon, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem, kategorije M1, N1, L7e ali L6e.
Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa.
Naložba po tem javnem pozivu je nakup novega/ih ali testnega/ih vozil/a na električni pogon ali predelava vozil/a na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije (v nadaljnjem besedilu: naložba). Predelava vozila pomeni nakup sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroške dela predelave.
Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega/testnega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR, pri čemer se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti ter je razvidna iz vlogi priloženega/ih računa/ov in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.
Vozila, ki so predmet javnega poziva, so namenjena za udeležbo v cestnem prometu, in sicer za vožnjo po prometnem pasu (prometni pas je označen ali neoznačen vzdolžni del smernega vozišča, namenjen neovirani vožnji motornih vozil v eni vrsti, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja pravila cestnega prometa, pa tudi kolesarjem, pešcem in drugim udeležencem cestnega prometa, če s prometno signalizacijo ni določeno drugače), kot to določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), bodo registrirana in spadajo v eno izmed kategorij cestnih vozil, ki so navedene v sedmem odstavku 1. točke tega javnega poziva.
Kategorije M1, N1, L7e, L6e, L5e, L4e, L3e in L2e so določene v Prilogi I Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 105/09, 9/10,106/10 – ZMV in 75/17 – ZMV-1), skladno z Zakonom o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17 in 92/20 – ZPrCP-E). Kategorija L1e-B je določena v Prilogi 1 Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 60 z dne 2. 3. 2013, str. 52), spremenjene z Uredbo (EU) 2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2019, str. 106).
Opis kategorij vozil:
M1: Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika.
N1: Vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone.
L7e: »štirikolesa«, razen lahkih štirikoles kategorije L6e, z maso neobremenjenega vozila, ki ne presega 400 kg (550 kg za vozila za prevoz blaga), brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja nazivna moč motorja ne presega 15 kW.
L6e: »lahka štirikolesa« z maso neobremenjenega vozila manjšo od 350 kg, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h, in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorjih.
L5e: »motorna trikolesa« (vozila s tremi simetrično nameščenimi kolesi) z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, ki presega 45 km/h.
L4e: (trikolesna vozila – s stransko prikolico) in
L3e: (dvokolesna vozila):
»motorna kolesa« opremljena z motorjem, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost presega 45 km/h.
L2e: (trikolesna vozila):
»mopedi« (kolesa z motorjem), katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 km/h in katerih največja trajna nazivna moč ne presega 4 kW pri elektromotorju.
L1e: Lahko dvokolesno vozilo na motorni pogon z dvema kolesoma in motornim pogonom, katerega največja konstrukcijsko določena hitrost vozila znaša ≤ 45 km/h, katerega največja trajna nazivna ali neto moč znaša ≤ 4 kW in katerega največja masa je po podatkih proizvajalca tehnično dovoljena masa.
Podkategorije:
L1e-A: (kolo na motorni pogon) Kolo zasnovano za uporabo pedal, opremljeno s pomožnim pogonom, katerega glavni namen je pomoč pri pogonu na pedala, in katerega izhodna moč pomožnega pogona se zmanjšuje pri hitrosti vozila ≤ 25 km/h ter katerega največja nazivna trajna ali neto moč znaša ≤ 1 kW. Tri- ali štirikolesna kolesa na motorni pogon, ki izpolnjujejo prej navedena dodatna merila, se razvrstijo kot tehnično enakovredna dvokolesnemu vozilu L1e-A.
L1e-B: (dvokolesni moped) Vsa druga vozila kategorije L1e, ki jih ni mogoče razvrstiti v skladu z merili vozila L1e-A.
Vozila kategorije L1e-A niso predmet nepovratnih finančnih spodbud.
Vozila, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.
2. Vir in višina sredstev, višina nepovratne finančne spodbude ter upravičeni stroški naložbe
a) vir in višina sredstev
Sredstva za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud se v skladu s prvim odstavkom 317. člena EZ-1 zagotavljajo s prispevkom na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, ki bremeni daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva.
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000,00 EUR.
b) višina nepovratne finančne spodbude
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:
– 4.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuin za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
– 3.500,00 EUR za nakup testnega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1;
– 3.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuin za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
– 1.500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuin za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
– 1.000,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustuali za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L6e;
– 750,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L3e ali L4e ali L5e;
– 500,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L2e;
– 300,00 EUR za nakup novega električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu kategorije L1e-B.
Nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.
c) upravičeni stroški naložbe
Upravičeni stroški naložbe so (vključno z DDV):
– strošek nakupa novega/testnega vozila na električni pogon (najem baterije se šteje za upravičen strošek naložbe);
– stroški sestavnih delov, potrebnih za predelavo vozila na električni pogon, in stroški dela predelave.
3. Upravičene osebe
Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Kot fizična oseba po tem javnem pozivu ne šteje samostojni podjetnik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, oziroma je registrirana za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona.
4. Dodatne zahteve in pogoji za kandidiranje na javnem pozivu
a) predmet nepovratne finančne spodbude je naložba v nakup ali predelavo vozila
Pred 1. 11. 2020 vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, še ne sme biti kupljeno oziroma predelano. Vozilo mora biti kupljeno od prodajalca z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil. Naložba mora vključevati tudi nakup ali najem baterije za obdobje vsaj 2 let. Račun za nakup ali predelavo vozila se mora glasiti na ime vlagatelja.
Dodatni pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude:
– za nakup novega vozila:
– prva registracija po proizvodnji mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020, 
– vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila, oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila; 
– za nakup testnega vozila:
– testno vozilo mora biti prvič po proizvodnji registrirano v Republiki Sloveniji, 
– registracija vozila mora biti s strani vlagatelja opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020, 
– prodajalec testnega vozila, z ustrezno registrirano dejavnostjo za prodajo vozil, mora biti prvi lastnik ali prvi uporabnik tega vozila, 
– pred nakupom testnega vozila s strani vlagatelja je bilo testno vozilo s strani prodajalca registrirano manj kot šest mesecev. Vlagatelj mora testno vozilo kupiti in registrirati pred potekom 9 mesecev od prve registracije testnega vozila, 
– vlagatelj je lastnik vozila in drugi uporabnik vozila oziroma, v primeru sklenjene pogodbe o finančnem lizingu, drugi uporabnik vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude;
– za predelavo vozila:
– prva registracija vozila po predelavi mora biti opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020, 
– vlagatelj mora biti lastnik vozila pred predelavo in prvi lastnik po predelavi vozila, 
– predelava vozila mora biti izvedena s strani pravne osebe ali samostojnega podjetnika. 
Lastnik in uporabnik vozila bosta preverjana z vpogledom v prometno dovoljenje za vozilo, ki je predmet spodbude.
Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude.
Novo vozilo se lahko kupi, zakupi oziroma se vozilo predela tudi v tujini pod zgoraj navedenimi pogoji. Označitev vozila z registrsko tablico za izvoz se ne šteje za prvo registracijo po proizvodnji novega ali predelavi starega vozila.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo/nadgradnjo prototipne in rabljene opreme.
b) pravočasna in popolna vloga
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasno oddana in popolna vloga.
Vloga je pravočasna, če jo Eko sklad prejme pred objavo zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je Eko sklad prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali nerazumljiva, pa vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna.
Vloga se odda za že izvedeno naložbo.
Vloga je popolna, ko vlagatelj predloži v celoti izpolnjen obrazec Vloga in obvezne priloge za posamezen ukrep:
– nakup novega/testnega električnega vozila:
– kopijo računa za nakup vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude (v primeru najema baterije za predmetno vozilo, je potrebno predložiti tudi kopijo pogodbe o najemu baterije za obdobje vsaj 2 let). Na računu za testno vozilo mora biti navedeno, da gre za nakup testnega vozila; 
– dokazilo o plačilu celotnega računa iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.) oziroma, v primeru finančnega lizinga, kopijo pogodbe o finančnem lizingu za vozilo; 
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude; 
– v primeru nakupa testnega vozila je potrebno priložiti vsa prometna dovoljenja za predmetno vozilo in morebitna dokazila o odjavi vozila iz prometa; 
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude; 
– predelava obstoječega vozila v električno:
– kopijo/e računa/ov za predelavo vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, ki mora/jo vsebovati tako sestavne dele kot tudi stroške dela;
– dokazilo o plačilu celotnih računov iz prejšnje alineje (bančni izpisek, plačilni nalog itd.); 
– čitljivo kopijo prometnega dovoljenja za vozilo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude; 
– čitljivo kopijo potrdila o skladnosti vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. 
Priložena dokumentacija mora biti čitljiva. Eko sklad lahko zahteva, da vlagatelj za vsa dokazila in listine, ki so sestavljene v tujem jeziku, predloži overjen prevod.
c) datum izvedbe naložbe
Do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu je vlagatelj upravičen za naložbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in je bila izvedena v času od dne 1. 11. 2020 do dneva objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.
Kot datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, če ta na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa.
č) kandidiranje za nakup ali predelavo vozila
Z eno vlogo lahko vlagatelj kandidira za nepovratno finančno spodbudo za več ukrepov opredeljenih s tem javnim pozivom.
d) izvedba naložbe v skladu z veljavno zakonodajo
Naložba, za katero bo dodeljena nepovratna finančna spodbuda, mora biti izvedena skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
e) prepoved odtujitve naložbe, ki je bila predmet nepovratne finančne spodbude
Vozilo mora najmanj 2 leti po prvi registraciji s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude, ostati registrirano in v lasti prejemnika nepovratne finančne spodbude. Če se ugotovi, da prejemnik vozilu ni podaljšal registracije oziroma je vozilo odtujil prej kot v dveh letih, mora prejeta sredstva vrniti Eko skladu z zakonskimi zamudnimi obrestmi, obračunanimi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude. Čas od odjave vozila iz prometa zaradi višje sile do dneva ponovne prijave v promet se ne všteva v dvoletno obdobje prepovedi odtujitve. Pri tem mora biti prejemnik ves čas lastnik vozila.
f) prepoved dodelitve nepovratne finančne spodbude v primeru že dodeljenih spodbud
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z isto identifikacijsko številko že dodeljena spodbuda s strani dobaviteljev električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv končnim odjemalcem po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14). Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena tudi, če je bila za nakup oziroma predelavo vozila z enako identifikacijsko številko po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada nepovratna finančna spodbuda že dodeljena.
g) možnost pridobitve kredita in nepovratne finančne spodbude za isti ukrep
Vlagatelj je poleg nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu za nakup novega vozila upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada po javnem pozivu za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pri tem mora naložba izpolnjevati pogoje tega javnega poziva in javnega poziva za kreditiranje. Vlagatelj mora za pridobitev kredita izpolniti in predložiti ustrezne obrazce, ki so na voljo na spletni strani Eko sklada. Vsota nepovratne finančne spodbude in kredita ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe, razen v primeru, če se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača izključno za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
5. Pridobitev obrazcev in informacije o javnem pozivu
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Elektronska oblika dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Javni poziv in obrazce lahko vlagatelji tudi naročijo pri Eko skladu na spodaj navedeni telefonski številki in jih brezplačno prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: ekosklad@ekosklad.si.
Informacije o javnem pozivu lahko vlagatelji pridobijo po tel. 01/241-48-20 v času telefonskih uradnih ur za stranke, ki so objavljene na spletni strani www.ekosklad.si, po e-pošti na e-naslovu ekosklad@ekosklad.si ali osebno na Eko skladu v času uradnih ur za stranke.
6. Rok in način prijave
Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev.
Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili in prilogami osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.
7. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude vlagatelju se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), če vsakokrat veljavni ZVO-1 ne določa drugače.
Vlagatelji, ki so upravičene osebe, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za naložbo, s katero bo izveden z javnim pozivom opredeljen ukrep. Vlagatelj pridobi pravico do nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine nepovratne finančne spodbude po javnem pozivu ter prednostnega vrstnega reda prispetja vloge na Eko sklad.
Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) ne plačuje.
Splošni pogoji poslovanja Eko sklada so sestavni del tega javnega poziva.
8. Izdaja odločbe in izplačilo nepovratne finančne spodbude
Eko sklad vlagatelju dodeli nepovratno finančno spodbudo na podlagi pravočasno vložene in popolne vloge z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.
Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana na podlagi izdane dokončne odločbe, s katero je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude. Odločba postane dokončna z dnem njene vročitve vlagatelju.
Nepovratna finančna spodbuda se izplača ob razpoložljivih sredstvih predvidoma v 60 dneh po dokončnosti odločbe na osebni bančni račun vlagatelja, razen v primeru, ko se dodeljena nepovratna finančna spodbuda izplača za delno poplačilo odobrenega kredita Eko sklada.
9. Nadzor
Eko sklad ima pravico kadarkoli, v obdobju od izdaje odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude do 3 let po datumu izplačila nepovratne finančne spodbude, z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo dodeljenih nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili tega javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, kršitve predpisov, določil javnega poziva, kakor tudi v primeru, da so bile s strani prejemnika nepovratne finančne spodbude dane neresnične oziroma zavajajoče izjave ali so bili dostavljeni neresnični ali zavajajoči dokumenti, je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od prejema do vračila neupravičeno pridobljene nepovratne finančne spodbude.
V primeru ugotovljenih kršitev glede lažnega prikazovanja podatkov, upravičena oseba v obdobju 3 let od dokončnosti odločbe, s katero je bila odpravljena odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, ne more sodelovati na javnih pozivih/razpisih, ki jih objavlja Eko sklad, razen če vsakokrat veljavni Zakon o varstvu okolja določa drugače.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti