Uradni list

Številka 184
Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 184/2020 z dne 11. 12. 2020

Kazalo

3250. Odlok o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, stran 9273.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ, 68/17, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 9. redni seji dne 1. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Odloku o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 9/16 in 75/17) se v 3. členu drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d. o. o.«
2. člen 
V 4. členu se beseda »junija« nadomesti z besedo »decembra«.
3. člen 
V 8. členu se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zajemati plin iz obdelave odpadkov in odlagališčni plin ter ju predelovati,«.
4. člen 
V 11. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena storitev javne službe se določa skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev javne službe. Ceno predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen storitev javne službe in ga predloži Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING LJUBLJANA, d. o. o., v potrditev.
Obračunsko obdobje znaša eno leto.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
V obračunskih obdobjih za leti 2019 in 2020 se izračunane predračunske cene iz Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana za obdobje 2019–2021 upoštevajo kot predračunske cene za leto 2019 in za leto 2020.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe 4. člena tega odloka, ki začne veljati z dnem prenehanja veljavnosti določb Sklepa o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 105/15 in 73/17), ki se nanašajo na obračunsko obdobje.
Št. 007-11/2020
Škofljica, dne 1. decembra 2020
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina