Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3445. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Vzhodne republike Urugvaj v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3446. Obvestilo o ukinitvi monografij dihidroergotaminijev tartrat (0600), poliamidna (6) nit, sterilna, v razdelilniku za uporabo v veterinarski medicini (0609) in poliamidna (6/6) nit, sterilna, v razdelilniku za uporabo v veterinarski medicini (0610) iz Evropske farmakopeje
3447. Obvestilo o ukinitvi monografij klorpropamid (1087), oksprenololijev klorid (0628) in visoko prečiščena voda (1927) iz Evropske farmakopeje

OBČINE

Brežice

3448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 2)

Cankova

3470. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2018
3471. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Cankova
3472. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika člana Posebne občinske volilne komisije Občine Cankova

Dobrova-Polhov Gradec

3473. Razpis naknadnih volitev članov sveta krajevne skupnosti Polhov Gradec na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec

Koper

3449. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju pedontologije
3450. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije
3451. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN »Nad Dolinsko – izgradnja neprofitnih stanovanj«
3452. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019

Kranj

3453. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj
3454. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

Litija

3455. Odlok o turistični taksi v Občini Litija
3456. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Litija

Ljubljana

3457. Odlok o uskladitvi ustanovitvenega akta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
3458. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
3459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje
3460. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Ljubno

3474. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2018

Nova Gorica

3461. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Ptuj

3462. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Rečica ob Savinji

3475. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2018

Šmarješke Toplice

3476. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Topliško vas

Šmartno pri Litiji

3463. Statut Občine Šmartno pri Litiji

Štore

3464. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2018
3465. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Štore

Tržič

3466. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)
3467. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič
3468. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tržič
3469. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici