Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018

Kazalo

3459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje, stran 10837.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 37. seji dne 15. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste – Polje (Uradni list RS, št. 51/97) se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi, ki se glasi:
»Skrajšano ime šole je: GŠLMP.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»V šoli se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizira dejavnost v:
– Matični šoli na lokaciji Ob Ljubljanici 36, Ljubljana, in
– Podružnici šole Polje – Zalog, ki deluje na lokacijah Polje 21, Ljubljana, in Zaloška cesta 267, Ljubljana.«.
2. člen
Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje podrazrede:
– P/85.520
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
– P/85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– C/18.200
Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
– G/47.890
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
– J/58.110
Izdajanje knjig
– J/58.130
Izdajanje časopisov
– J/58.140
Izdajanje revij in druge periodike
– J/58.190
Drugo založništvo
– J/59.200
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
– J/59.200
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
– L/68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– N/77.290
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
– N/82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
– N/82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.300
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– R/90.010
Umetniško uprizarjanje
– R/90.020
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R/90.030
Umetniško ustvarjanje
– R/90.040
Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/91.011
Dejavnost knjižnic
– R/91.012
Dejavnost arhivov
– R/93.299
Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas«.
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 600-28/2018-2
Ljubljana, dne 15. oktobra 2018
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti