Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018

Kazalo

3468. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tržič, stran 10869.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na redni seji dne 18. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Tržič 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Tržič (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse ter
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Tržič.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen oddelek občinske uprave, ki opravlja naloge s področja gospodarske dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju: ZSRT-1).
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,60 eura. Na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,40 eura, skupna višina obeh taks znaša 2 eura na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,80 eura za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,2 eura, skupna višina obeh taks znaša 1 euro na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni s sklepom župana v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Sklep župana se objavi na spletnih straneh Občine Tržič.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
Glede oprostitve plačila takse se uporabijo določbe ZSRT-1.
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanove vpisana na seznamu oziroma če gre za vzgojno-izobraževalno ustanovo iz zamejstva.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki deluje v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse preveri veljavnost takega sklepa oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1 hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Tržič, številka SI56 0133 1531 3206 297, koda namena: TAXS, s sklicem na številko SI19 davčna številka zavezanca-07129 do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat Kranj kot občinski inšpekcijski organ, ki je tudi prekrškovni organ po tem odloku.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga doči, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
9. člen
(kazenske določbe) 
Globe za prekrške so določene v 43. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18).
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
(neposredna uporaba zakona) 
Za ostala vprašanja, ki zadevajo turistično in promocijsko takso in niso opredeljena v tem odloku, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 101/99, 57/01 in 82/04).
12. člen 
(končna določba) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2019.
Št. 007-0008/2018
Tržič, dne 18. oktobra 2018
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost