Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2001. Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 (ZUOPPKP)
2002. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1C)
2003. Zakon o dopolnitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-E)
2004. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2D)
2005. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-F)

Sklepi

2006. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2007. Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu Programskega sveta RTV Slovenija – imenovanemu na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
2008. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d.
2009. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2010. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
2011. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Afriški uniji (AU)
2012. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Švicarski konfederaciji
2013. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Bolgariji
2014. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
2015. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Madžarskem
2016. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Velikem vojvodstvu Luksemburg
2017. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Etiopiji
2018. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Zelenortski otoki
2019. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji
2020. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški republiki
2021. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2054. Uredba o dopolnitvi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
2055. Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave
2056. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini
2057. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in programov bilateralne tehnične pomoči
2058. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave

Sklepi

2059. Sklep o določitvi najvišje dovoljene cene izvajanja dimnikarskih storitev
2060. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2017/2018
2061. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2062. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

MINISTRSTVA

2022. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za priznanje, pridobitev in vzdrževanje statusa črede, proste goveje virusne diareje

USTAVNO SODIŠČE

2023. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 85. člena Zakona o sodiščih ni v neskladju z Ustavo

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2024. Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na volitvah predsednika republike

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2025. Akt o napredovanju javnih uslužbencev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višji plačni razred
2026. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2017 (velja od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017)

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2027. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
2028. Pristop h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

OBČINE

Cerkno

2029. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 04 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Dobrna

2030. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Dobrna 27 (DO 27) – zunanja bivalna enota CUDV Dobrna

Grosuplje

2031. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta kamnolom Valnaček

Idrija

2032. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
2033. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu v Občini Idrija
2034. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kanal ob Soči

2035. Sklep o pričetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OPPN-1-01 Sanacija razpršene gradnje (SORG) Ajba – 1. faza

Kranj

2036. Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave dovolilnic, dovoljenj in tehničnih pripomočkov
2037. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar

Krško

2038. Obvezna razlaga prvega stavka prvega odstavka 175. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško
2039. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2018

Metlika

2040. Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika
2041. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika
2042. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Mirna Peč

2043. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Radeče

2044. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče

Sevnica

2045. Sklep o spremembi Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
2046. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV

Slovenj Gradec

2047. Sklep o tretji javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Sv2 – Celjska cesta vzhod

Slovenske Konjice

2048. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN stanovanjska soseska ob Mizarski cesti UN1/130

Šmartno pri Litiji

2049. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OLN Šmartno jug-del

Tržič

2050. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)

Vipava

2051. Odlok o sodelovanju pri skupnem izvajanju in koncesiji za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Vipava
2052. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Vipava

Žalec

2053. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Žalec ŽA-1/12

POPRAVKI

2063. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2064. Popravek Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije

Razglasni del

Javni razpisi

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost