Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2017 z dne 21. 7. 2017

Kazalo

2040. Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika, stran 5866.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 62/96, 22/98, 50/98, 97/07, 32/08 in 95/09) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji dne 4. 7. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom Občina Metlika (v nadaljevanju: občina) kot ustanoviteljica Otroškega vrtca Metlika (v nadaljevanju: vrtec) ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način delovanja komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROKA V VRTEC 
2. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema otroke na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec lahko sprejme tudi otroke s posebnimi potrebami v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne prostorske in kadrovske pogoje.
3. člen 
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, praviloma v mesecu marcu. Vrtec objavi vpis novincev v lokalnem časopisu in na spletni strani vrtca.
Vlogo za sprejem otrok v vrtec izpolnijo starši oziroma zakoniti skrbniki otroka (v nadaljevanju besedila: starši) na predpisanem obrazcu Vloga za vpis otroka v vrtec. Vlogo starši dobijo na upravi vrtca, pri svetovalni delavki in na spletni strani vrtca. Natančno izpolnjen obrazec oddajo na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca.
Sprejeta vloga se vpiše v posebno evidenco prijav.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
4. člen 
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju besedila: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
5. člen 
Na predlog sveta vrtca sestavo komisije za sprejem otrok določi župan občine ustanoviteljice, kriterije za sprejem otrok v vrtec pa občinski svet občine ustanoviteljice.
Komisija šteje 3 člane in jo sestavljajo:
– 1 predstavnik delavcev vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– 1 predstavnik staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– 1 predstavnik ustanovitelja – Občina Metlika, ki ga predlaga župan Občine Metlika.
Vsak predstavnik iz prejšnjega odstavka ima svojega namestnika.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov sveta staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
6. člen 
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in njihovih namestnikov.
S konstituiranjem nove komisije preneha mandat članom prejšnje komisije.
Na prvi seji člani komisije iz svojih vrst izvolijo predsednika in namestnika komisije. Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in obveznosti kot predsednik ali člana komisije.
Ravnatelj pozove najmanj 60 dni pred potekom mandata članom komisije Svet staršev in župana Občine Metlika, da predlagata člana komisije in njegovega namestnika.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na sejah, ki niso javne.
Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo člani komisije iz svojih vrst na prvi seji.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzočih vsaj 2/3 članov, odločitev pa se sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z ravnateljem, praviloma enkrat letno oziroma po potrebi tudi večkrat, vendar najkasneje do 30. maja za naslednje šolsko leto.
Člani komisije lahko k sodelovanju povabijo svetovalnega delavca in ravnatelja oziroma od ravnatelja pooblaščenega predstavnika vrtca brez pravice odločanja.
7. člen 
Komisija obravnava vloge za otroke, ki bodo do 1. septembra tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti; na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upoštevajo se podatki na dan zasedanja komisije.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenega v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
8. člen 
O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– čas, kraj in datum zasedanja komisije,
– poimenska prisotnost članov komisije in drugih vabljenih na seji,
– kratek povzetek poteka dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno s pravili pisarniškega poslovanja. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika organu Občine Metlika.
Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.
9. člen 
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami in otroci ogroženi zaradi socialnega položaja družine.
Komisija najprej izmed vseh vpisanih otrok izbere:
1. otroke, katerih starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine (odločba o dodelitvi denarnega dodatka po Zakonu o socialnem varstvu, ne pa otroškega dodatka in druga potrdila, ki jih izstavi pristojen Center za socialno delo),
2. otroke s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih), če starši priložijo izvide, mnenja ali odločbo o usmeritvi.
10. člen 
Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca v skladu s prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam po zbranem številu točk, od najvišjega do najnižjega.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod katero se vodi otroka in je starš z njo pisno seznanjen.
11. člen 
Vrtec pošlje staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka.
Obvestilo o sprejemu otroka v vrtec vsebuje:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe.
Za otroke, ki so se uvrstili na čakalni seznam, se obvestilo dopolni z obrazložitvijo:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih ter na katero mesto v čakalnem seznamu je otrok uvrščen,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh vložijo ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec staršem pošlje obvestilo z navadno poštno pošiljko, pri čemer se pošiljka šteje za vročeno osmi dan od odprave na pošto in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
12. člen 
Zoper obvestila iz prejšnjega člena tega pravilnika lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloči v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovorih odloča svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK 
13. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. št.
Kriteriji
Število točk
1.
Stalno bivališče v Občini Metlika obeh staršev ali enega pri enoroditeljski 
oziroma samohranilski družini.
12
2.
Stalno bivališče v Občini Metlika enega od staršev.
8
3.
Zaposlenost (ali študent, dijak, kmet) obeh staršev ali enega pri enoroditeljski oziroma samohranilski družini.
10
4.
Zaposlenost (ali študent, dijak, kmet) enega od staršev.
5
5.
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam 
v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet, 
ker med letom ni bilo prostega mesta.
7
6.
Otroci družin, ki imajo v ta vrtec 
že vključenega enega ali več otrok.
6
7.
Otrok, ki mu je bil odložen vstop 
v osnovno šolo.
4
8.
Vpis otroka zadnje leto pred vstopom 
v osnovno šolo.
3
9.
Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali več otrok.
2
Dodatni kriteriji:
1.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij datum sprejema otroka. Prednost ima otrok, ki prej potrebuje varstvo.
2.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
3.
V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, vrstni red oddane vloge za vpis otroka v vrtec. Prednost ima prej oddana vloga.
V primeru, da so starši otroka bili (so) v tožbi zaradi neplačevanja obveznosti do vrtca za že vpisane otroke, se pri sprejemu novega otroka ne upošteva prednostnih kriterijev.
14. člen 
Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
POSTOPEK ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
15. člen 
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, obvestilo določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Skupaj z obvestilom o sprejetju otroka v vrtec, pošlje vrtec staršem tudi 2 izvoda Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. En podpisan izvod starši vrnejo pooblaščenemu delavcu vrtca.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
16. člen 
Na med šolskim letom izpraznjeno mesto je v ustrezno starostno obdobje sprejet otrok, ki je prvi na čakalnem seznamu za sprejem otrok v vrtec.
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na prednostnem seznamu, se lahko sprejmejo vsi novinci, za katere so starši vložili prošnjo za medletni sprejem.
IZPIS OTROK 
17. člen 
Starši lahko izpišejo iz vrtca otroka kadarkoli med letom, vendar morajo predložiti pisno izjavo o izpisu najmanj 15 dni pred željenim izpisom na obrazcu Vloga za izpis otroka, ki je na razpolago na upravi vrtca in spletni strani vrtca.
Začasni izpisi so možni v času poletnih počitnic in v primeru bolezni otroka ob predložitvi zdravniškega potrdila pod pogoji določenimi v Sklepu o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Otroški vrtec Metlika (Uradni list RS, št. 39/09 in 40/11).
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-4/2017
Metlika, dne 4. julija 2017
 
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti