Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5. 2. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

280. Zakon o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZPFOPIZ-1)
281. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine (ZVPOPKD-A)
282. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

283. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Hrvaški

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

284. Uredba o začasnih izrednih pomočeh na trgih kmetijskih proizvodov za sektorja mleka in mlečnih proizvodov ter prašičjega mesa
285. Uredba o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov
286. Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov
287. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja

Sklepi

288. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Zieloni Góri, v Republiki Poljski
289. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Zieloni Góri, v Republiki Poljski

MINISTRSTVA

290. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
291. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2016
292. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2016

USTAVNO SODIŠČE

293. Odločba o ugotovitvi, da sta Zakon o kazenskem postopku in Zakon o odvetništvu v neskladju z Ustavo in odločba o ugotovitvi kršitve človekove pravice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

294. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje zahtev glede omejitev delovnega časa posadk

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

295. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

OBČINE

Braslovče

296. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja PA 26 – Šentrupert-Trnava
297. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2016
298. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2017
299. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 11-Braslovče (Brinovšek)
300. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja PA 6 – območje vikend naselje Letuš – desni breg (Marko, Sešel)

Cerkno

301. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana

Črnomelj

302. Obvezna razlaga trinajste alineje prvega odstavka 5. člena in drugega odstavka 113. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
336. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj

Grosuplje

303. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Šmarje - Sap

Horjul

304. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ilirska Bistrica

305. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2017
306. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2016
307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turistično informacijski center Ilirska Bistrica
308. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015–2020

Jesenice

309. Sklep o prenosu premoženja v upravljanje javnemu zavodu Osnovno zdravstvo Gorenjske
310. Sklep o podelitvi naziva Častna občanka Občine Jesenice

Kočevje

311. Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2017
312. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva
313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti na območju Občine Kočevje
314. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Kozje

315. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2016

Kranjska Gora

316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Lendava

317. Odlok o razveljavitvi Odloka o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava
318. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Svet mladih – zavod za usposabljanje mladih Lendava – Ifjúsági Képzési Központ Lendva v javni zavod Zavod za turizem in razvoj Lendava – Turisztikai és Fejlesztési Közintézett Lendva

Ljubljana

319. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
320. Sklep o potrditvi načina obračuna storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami za uporabnike
321. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Miren-Kostanjevica

337. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016

Murska Sobota

322. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)
323. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
325. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica
326. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Pivka

338. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2016

Prebold

327. Pravilnik o kriterijih za oprostitve in olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka

Rečica ob Savinji

328. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelno številko 1046 k.o. Šentjanž (932)

Rogašovci

329. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2016
330. Sklep o ceni oglasnega prostora v občinskem glasilu »Gorički vrh« Občine Rogašovci

Slovenj Gradec

331. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Slovenj Gradec

Sveti Jurij ob Ščavnici

332. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Tolmin

333. Odlok o proračunu Občine Tolmin za leto 2016

Tržič

334. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Tržič

Žalec

335. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Žalec na naslednjo kandidatko

POPRAVKI

339. Popravek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti