Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3226. Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
3227. Zakon o centralnem kreditnem registru (ZCKR)
3228. Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)
3229. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3B)
3230. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (ZG-G)
3231. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3232. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3233. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3234. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3235. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3236. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3237. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3301. Uredba o določitvi faktorjev prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg
3302. Uredba o cestninskih cestah in cestnini
3303. Uredba o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka
3304. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
3305. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje

Sklepi

3306. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

MINISTRSTVA

3238. Pravilnik o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
3239. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o upravnem nadzoru v zdravstvu
3240. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru
3241. Odredba o vključitvi sektorja sadja v program promocije
3242. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju Evro-sredozemske univerzitetne ustanove
3243. Odločba o prenehanju Ustanove za pomoč starejšim, Fundacija Gera

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3244. Splošni akt o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
3307. Splošni akt o cestninjenju
3308. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3245. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto

OBČINE

Bovec

3246. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2016

Celje

3247. Sklep o začetku postopka priprave spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta “Gospodarska cona v Celju”

Cerknica

3248. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Cerknica
3249. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerknica
3250. Odlok o razglasitvi domačije Selšček 31 za kulturni spomenik lokalnega pomena
3251. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu
3252. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2017

Dravograd

3253. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dravograd

Idrija

3254. Sklep o začasnem financiranju Občine Idrija v obdobju januar–marec 2017
3255. Sklep o razveljavitvi Sklepa o zagotavljanju izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti v Občini Idrija
3256. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017
3257. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2017
3258. Sklep o določitvi izhodiščne cene nepremičnin za potrebe občinskih cest v Občini Idrija za leto 2017
3259. Sklep o vrednosti točke za obračun najemnine za zemljišča in javne površine, ki so v lasti Občine Idrija, za leto 2017
3260. Sklep o vrednosti točke za izračun občinskih taks za leto 2017
3261. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

3262. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova jedra Krke
3263. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Debeli hrib
3264. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Ivančna Gorica
3265. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
3266. Sklep o razrešitvi dosedanje članice in imenovanju nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
3267. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Osnovne šole Stična
3268. Sklep o številu in višini štipendije iz proračuna Občine Ivančna Gorica za šolsko leto 2016/2017

Kanal ob Soči

3269. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017

Komen

3270. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Komen za leto 2016
3271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda komenski Kras
3272. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2017
3273. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2017
3274. Sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Komen

Kozje

3275. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2016
3276. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kozje

Ljubljana

3277. Odlok o uporabi proračunske rezerve za odpravo posledic škode na površinah v lasti Mestne občine Ljubljana ob snegolomu iz aprila 2016

Ljubno

3278. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno

Logatec

3279. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Centralne dejavnosti Brod – zahodni del

Mežica

3280. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
3281. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Murska Sobota

3282. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016

Nova Gorica

3283. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
3284. Odlok o ureditvi javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica
3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
3286. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica

Pivka

3287. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3288. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Pivka

Ravne na Koroškem

3289. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
3290. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne
3291. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Zelen breg
3292. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Tolsti vrh

Sežana

3293. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks na območju Občine Sežana za leto 2017

Šempeter-Vrtojba

3294. Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje finančnega premoženja Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2016

Škofljica

3295. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
3296. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Škofljica
3297. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto 2017

Šmartno pri Litiji

3298. Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bataljonu v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena
3299. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3300. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

63. Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (MPS)
64. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Srednjo Ameriko na drugi strani (MSPEUCA)
65. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, ki je bila podpisana v Ljubljani 13. januarja 2003 (BINIDO-A)

Vlada Republike Slovenije

66. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o gospodarskem sodelovanju

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti