Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2015 z dne 4. 9. 2015, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2637. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2638. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2639. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Koreji
2640. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
2641. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Črni gori
2642. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2643. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Italijanski republiki
2644. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2645. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)
2646. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetovnem programu za hrano (WFP)
2647. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki Braziliji
2648. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kolumbiji
2649. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski republiki
2650. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kenževini Monako
2651. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
2652. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Avstraliji
2653. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije pri Združenju držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
2654. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Argentinski republiki
2655. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Mongoliji

MINISTRSTVA

2656. Pravilnik o načinu obrestovanja, rokih obračuna in plačila obresti ter določanju obrestnih mer za posle sistema enotnega zakladniškega računa
2657. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2658. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
2659. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom
2660. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2661. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o varnosti omrežij in storitev
2662. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2015

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2663. Pravila o vsebini in obliki diplom Univerze v Novi Gorici

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

2664. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ilirska Bistrica

2665. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Ivančna Gorica

2666. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Jezersko

2673. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi cerkve Sv. Andreja v Ravnah za kulturni spomenik lokalnega pomena

Kozje

2667. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2015–2020

Ljubljana

2668. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova (del)

Piran

2669. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) »Med vrtovi«

Podčetrtek

2674. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Podčetrtek
2675. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1230 – Imeno
2676. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1241 – Lastnič
2677. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1212 – Nezbiše
2678. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. 1210 – Pristava

Puconci

2670. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja Vas in V oračaj (stanovanjska gradnja) v naselju Puconci

Rečica ob Savinji

2671. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s parcelnimi številkami 1088/2, 1088/3 in 1091, k.o. Rečica ob Savinji (921)

Sevnica

2679. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip

Žirovnica

2672. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

53. Zakon o ratifikaciji Protokola o varstvu pred poplavami k Okvirnemu sporazumu o Savskem bazenu (MPVPSB)
54. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o črti državne meje na reguliranem odseku potoka Čubnica/Barbucina v V. mejnem sektorju (BITDMOP)

Ministrstvo za zunanje zadeve

55. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o plačilu dolga nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade Združenih držav vključno z njenimi agencijami
56. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko (EKO SKLAD III)
57. Obvestilo o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Južnoafriške republike o ukinitvi vizumov za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici