Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2015 z dne 22. 6. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1815. Sklep o izvolitvi članov Sodnega sveta, ki jih voli Državni zbor
1816. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1817. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1818. Sklep o imenovanju članov Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor
1819. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji
1820. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1852. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

USTAVNO SODIŠČE

1821. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o davku na motorna vozila ni bil v neskladju z Ustavo, in zavrnitvi ustavnih pritožb

SODNI SVET

1822. Spremembe in dopolnitve Poslovnika sodnega sveta

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1823. Statut Univerze v Mariboru (uradno prečiščeno besedilo) (Statut UM-UPB 11)
1824. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije

OBČINE

Brezovica

1851. Odlok o I. rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2015

Gorenja vas-Poljane

1825. Odlok o spremembi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja SBO 59-4 Srednje Brdo – Toplice
1826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1827. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

1828. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Grosuplje

Ilirska Bistrica

1829. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra

Kranjska Gora

1830. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
1831. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora

Litija

1832. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
1833. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
1834. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Loški Potok

1835. Zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2014
1836. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Loški Potok
1837. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Moravske Toplice

1838. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Moravske Toplice

Murska Sobota

1839. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota
1840. Cenik o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova, zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti
1841. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Cankova

Ptuj

1842. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju

Radeče

1843. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Radeče
1844. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013

Semič

1845. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Sevnica

1846. Sklep o postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (OPPN-5-04)

Škofja Loka

1847. Odlok o načinu opravljanja javne službe pomoč družini na domu v Občini Škofja Loka
1848. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«
1849. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Škofja Loka
1850. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Škofja Loka
AAA Zlata odličnost