Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Ustavni zakoni

1777. Ustavni zakon o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (UZ148)
1779. Ustavni zakon o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (UZ90,97,99)

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1780. Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF)
1781. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-E)
1782. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-L)
1783. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1G)
1784. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-C)

Odloki

1776. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembi 148. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ148)
1778. Odlok o razglasitvi Ustavnega zakona o spremembah 90., 97. in 99. člena Ustave Republike Slovenije (OdUZ90,97,99)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1785. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1786. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1787. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1788. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1853. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1854. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
1855. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami

MINISTRSTVA

1789. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
1790. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1791. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

USTAVNO SODIŠČE

1792. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ni bil v neskladju z Ustavo
1793. Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek drugega odstavka 156. člena, prvi odstavek 157.a člena, prvi in tretji odstavek 157.b člena ter 1. točka prvega odstavka 157.e člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah niso v neskladju z Ustavo
1794. Odločba o razveljavitvi sodbe Upravnega sodišča
1795. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1796. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru
1797. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v Črnomlju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1798. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Nazarje
1799. Akt o spremembah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
1856. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina
1857. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1800. Sprememba hierarhije pravil revidiranja informacijskih sistemov
1801. Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
1802. Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

OBČINE

Brežice

1803. Odlok o turistični taksi v Občini Brežice
1804. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice
1805. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice
1806. Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2013

Cerknica

1807. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za leto 2013
1808. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
1809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Cerknica

Črnomelj

1810. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog
1811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi
1812. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1813. Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2013
1814. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1815. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Destrnik

1817. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ Destrnik – Trnovska vas

Dobrepolje

1818. Cenik storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

1819. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1820. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1821. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

1822. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko območje Šmarje - Sap (London)
1823. Cenik čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v Občini Grosuplje

Horjul

1824. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Horjul

Ivančna Gorica

1825. Pravilnik o spremembah Pravilnika o štipendiranju dijakov in študentov v Občini Ivančna Gorica
1826. Sklep o imenovanju predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
1827. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Glasbene šole Grosuplje
1828. Cenik čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

1829. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (Planska celota J1, J2, J3 in J4)
1830. Odlok o spremembi Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice

Kranj

1831. Obvezna razlaga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 – Šolski center Zlato polje
1832. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu
1833. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega lokacijskega načrta Pševo

Ljubljana

1834. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Metlika

1835. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Oplotnica

1836. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje
1837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Osilnica

1838. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2012

Rogaška Slatina

1839. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Rogaška Slatina

Rogašovci

1840. Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Rogašovci

Semič

1841. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2012
1842. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Semič
1843. Sklep o prekategorizaciji službenega najemnega stanovanja v neprofitno najemno stanovanje

Sodražica

1844. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Sodražica
1845. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica

Škofja Loka

1846. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1847. Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega dobra

Šmarješke Toplice

1848. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Šmarješke Toplice

Turnišče

1849. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2012

Velika Polana

1850. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Velika Polana

Žiri

1851. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žiri
1852. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti