Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4935. Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
4936. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4980. Uredba o nadzoru pomorskega prometa
4981. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

Sklepi

4937. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010

Drugi akti

4938. Odločba o imenovanju Katje Toth za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti
4939. Odločba o imenovanju Antonije Grahek za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu

MINISTRSTVA

4940. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja
4941. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih policije
4942. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih
4943. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
4944. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IINN Vinko V. Dolenc
4945. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove PAHERNIKOVA USTANOVA
4982. Odredba o določitvi programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
4983. Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4946. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4947. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010
4948. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
4949. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4950. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4951. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
4952. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010
4953. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4954. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
4955. Sklep o znesku državne pokojnine
4956. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2010
4984. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4957. Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede
4958. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg)
4985. Statut Zbornice upraviteljev Slovenije

OBČINE

Brežice

4959. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
4960. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice

Celje

4961. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črna na Koroškem

4974. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2010

Gorenja vas-Poljane

4962. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
4963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

4964. Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju
4965. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

Hrpelje-Kozina

4975. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hrpelje - Kozina
4976. Poročilo o izidu volitev Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
4977. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata

Ig

4966. Sklep v o ukinitvi javnega dobra
4967. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4968. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

4969. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica

Kanal ob Soči

4970. Spremembe poročila o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010

Kočevje

4978. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2011

Kostanjevica na Krki

4971. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 19. do 23. 9. 2010

Novo mesto

4972. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ursa ob Straški cesti

Slovenj Gradec

4979. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009 in okoljskega poročila

Šentjur

4973. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica

POPRAVKI

4986. Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil

PREKLICI

4987. Preklic Pravilnika o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici