Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4935. Zakon o interventnih ukrepih (ZIU)
4936. Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4980. Uredba o nadzoru pomorskega prometa
4981. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

Sklepi

4937. Sklep o dopolnitvah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2010

Drugi akti

4938. Odločba o imenovanju Katje Toth za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Murski Soboti
4939. Odločba o imenovanju Antonije Grahek za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Novem mestu

MINISTRSTVA

4940. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja
4941. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanjih policije
4942. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti rekreacijskih plovil z zahtevami Pravilnika o rekreacijskih plovilih
4943. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
4944. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA-FUNDACIJA IINN Vinko V. Dolenc
4945. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove PAHERNIKOVA USTANOVA
4982. Odredba o določitvi programa usposabljanja kandidatov za člane komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
4983. Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4946. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov
4947. Sklep o mejnem znesku za pridobitev pravice do varstvenega dodatka od 1. januarja 2010
4948. Sklep o najnižji pokojninski osnovi
4949. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4950. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4951. Sklep o uskladitvi dodatkov k pokojninam
4952. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. januarja 2010
4953. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4954. Sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
4955. Sklep o znesku državne pokojnine
4956. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2010
4984. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4957. Pravilnik o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede
4958. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (KPdg)
4985. Statut Zbornice upraviteljev Slovenije

OBČINE

Brežice

4959. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov, komisij in delovnih teles Občine Brežice
4960. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Brežice

Celje

4961. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Črna na Koroškem

4974. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2010

Gorenja vas-Poljane

4962. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2010
4963. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Gornji Petrovci

4964. Pravilnik o računovodstvu in finančnem poslovanju
4965. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija

Hrpelje-Kozina

4975. Poročilo o izidu volitev župana Občine Hrpelje - Kozina
4976. Poročilo o izidu volitev Občinskega sveta Občine Hrpelje - Kozina
4977. Ugotovitev o prehodu mandata na naslednjega kandidata

Ig

4966. Sklep v o ukinitvi javnega dobra
4967. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4968. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ivančna Gorica

4969. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica

Kanal ob Soči

4970. Spremembe poročila o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010

Kočevje

4978. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2011

Kostanjevica na Krki

4971. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 19. do 23. 9. 2010

Novo mesto

4972. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ursa ob Straški cesti

Slovenj Gradec

4979. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009 in okoljskega poročila

Šentjur

4973. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica

POPRAVKI

4986. Popravek Pravilnika o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil

PREKLICI

4987. Preklic Pravilnika o spremembah Pravilnika o kategorijah potrošnikov, ki so upravičeni do posebnih cenovnih opcij ali paketov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti