Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2008 z dne 1. 8. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3527. Sklep o razglasitvi odločitev, ki so bile sprejete na posvetovalnem referendumu o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji ter statusu Mestne občine Ljubljana, ki je bil 22. junija 2008
3528. Sklep o odstopu s funkcije podpredsednika Državnega zbora

MINISTRSTVA

3529. Pravilnik o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe
3530. Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost
3531. Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin
3532. Pravilnik o obrazcu prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči
3533. Pravilnik o pogojih in postopku za pridobitev soglasja za dajanje brezplačne pravne pomoči
3534. Pravilnik o obrazcu napotnice
3535. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradi in povračilu stroškov sodnikom porotnikom
3536. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin
3537. Sklep o določitvi seznama držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij
3538. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05 in 23/06)
3571. Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3572. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih

USTAVNO SODIŠČE

3539. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrajnega sodišča v Postojni

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3540. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za trg vrednostnih papirjev
3573. Poročilo o gibanju plač za maj 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3541. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Celje
3542. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Hodoš

3543. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za parlamentarne volitve v jeseni 2008

Kanal ob Soči

3544. Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta Kanal ob Soči (OPN Kanal 09)

Kranj

3545. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci (uradno prečiščeno besedilo)
3546. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3547. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Matije Čopa Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3548. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3549. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Helene Puhar Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3550. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Orehek Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3551. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3552. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Predoslje Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3553. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Simona Jenka Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3554. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3555. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Stražišče Kranj (uradno prečiščeno besedilo)
3556. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Kranj (uradno prečiščeno besedilo)

Mokronog-Trebelno

3557. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije članstva v Občinskem svetu Občine Mokronog - Trebelno
3558. Razpis nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Mokronog - Trebelno v 4. volilni enoti

Puconci

3559. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci

Sevnica

3560. Seznanitev s prenehanjem mandata župana Občine Sevnica Kristijana Janca zaradi smrti
3561. Seznanitev s prenehanjem mandata podžupana Občine Sevnica in člana Občinskega sveta Občine Sevnica Rudolfa Dobnika zaradi smrti
3562. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica Rudolfa Dobnika in prenosu mandata na Marijo Mojco Hočevar
3563. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi smrti
3564. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta

Slovenj Gradec

3570. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu- I. faza

Šempeter-Vrtojba

3565. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ošlje v Šempetru pri Gorici

Šentjur

3566. Odlok o lokacijskem načrtu območja Š47 Bezovje

Vransko

3567. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008
3568. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka in počitniških rezervacijah

Zagorje ob Savi

3569. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb ureditvenega načrta za obrtno industrijsko cono Toplice v Zagorju ob Savi

PREKLICI

3574. Preklic Sklepa o ceni prispevka pred priključitvijo na vodovodno omrežje v naselju Cankova in Sklepa o ceni priključnine na kanalizacijsko omrežje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti