Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2007 z dne 15. 6. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2826. Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP)
2827. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD)
2828. Zakon o priložnostnih kovancih (ZPK-1)
2829. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-E)
2830. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2831. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji
2832. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Albaniji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2833. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice

MINISTRSTVA

2834. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
2835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti
2836. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti hitro zamrznjenih živil
2837. Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov ter o varnostnih listih za biocidne proizvode
2838. Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za ocenjevanje aktivnih snovi biocidnih proizvodov
2839. Pravilnik o postopku, rokih in načinu obveščanja Evropske komisije, držav članic Evropske unije in predlagatelja v postopku za vključitev aktivne snovi na seznam snovi I, IA ali IB
2840. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2007

SODNI SVET

2841. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2842. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2843. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2844. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2845. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2846. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2847. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Ajdovščina

2848. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Otlica
2849. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col

Bistrica ob Sotli

2850. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«

Borovnica

2851. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2006
2852. Sklep o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti
2853. Sklep o spremembi subvencije k ceni storitve pomoč na domu

Bovec

2854. Pravilnik o nagradah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in komisij ter o povračilih stroškov

Celje

2855. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
2856. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Dobrepolje

2857. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence
2858. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulture v Občini Dobrepolje

Dobrova-Polhov Gradec

2859. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec od leta 2007 do leta 2013
2860. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za VS 8/4-1 T1 Šujica

Grosuplje

2861. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Jedro
2862. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Gospodarska cona Jug

Hrpelje-Kozina

2863. Sklep o pričetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN)

Kočevje

2864. Cenik storitev oskrbe s toploto iz distribucijskega omrežja

Komen

2865. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Komen za leto 2006
2866. Odlok o občinskih taksah v Občini Komen
2867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
2868. Sklep o merilih za vrednotenje programov, prijavljenih na javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v letu 2007
2869. Letni program športa v Občini Komen za leto 2007
2870. Merila, normativi in pogoji za izvajanje letnega programa športa v Občini Komen
2871. Merila za vrednotenje kulturnih programov in projektov iz letnega plana kulture
2872. Letni plan kulture v Občini Komen za leto 2007

Medvode

2873. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za planski celoti 12 Zbilje in 15 Golo Brdo - Žlebe
2874. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto 16 Trnovec - Topol

Mozirje

2875. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Mozirje in Občino Rečica ob Savinji

Novo mesto

2876. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto

Postojna

2877. Sklep o oceni stanja sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (za območje P7/C2)
2878. Sklep o oceni stanja pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Center v Postojni
2879. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta: »Oblenk STRMCA« P2/S4
2880. Obvezna razlaga 17. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni

Sevnica

2881. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj

Sodražica

2882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem glasilu Suhorobar

Trebnje

2883. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2007
2884. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2008

Železniki

2885. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2007
2886. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Železniki

POPRAVKI

2887. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjen v letih 1986–2002 – dopolnitev 2001/2 (za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto)
2888. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za zunajmestni prostor Mestne občine Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti