Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2006 z dne 16. 8. 2006, Kazalo


MINISTRSTVA

3814. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
3815. Pravilnik o vsebini prijave za dajanje izdelka, ki vsebuje gensko spremenjene organizme, na trg
3816. Odločba o podelitvi statusa društva
3817. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Dana
3818. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Kaplja
3819. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Radenska Naturelle
3820. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Primaqua

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3821. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2006
3822. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3823. Tarifna priloga 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije
3824. Spremembe Statuta Skupnosti občin Slovenije

OBČINE

Brezovica

3825. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
3826. Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Preserje, Notranje Gorice – del in Vnanje Gorice – del (planske celote V20 Podpeč, V21 Preserje, V22 Prevalje, V23 Brezovica in V46 Vnanje Gorice)
3827. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Krajevne skupnosti Rakitna (planska celota V24 Rakitna)

Gornji Petrovci

3828. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo, vodarini in o priključni taksi

Horjul

3829. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Horjul za leto 2006

Kungota

3830. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Ljubljana

3831. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede

Medvode

3832. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mirna Peč

3833. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mirna Peč
3834. Program priprave za občinski lokacijski načrt Industrijska cona Dolenja vas

Mislinja

3847. Razpis rednih volitev članov v svete vaških skupnosti na območju Občine Mislinja

Rogaška Slatina

3835. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina
3836. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti Občine Rogaška Slatina
3837. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2006 v Občini Rogaška Slatina
3838. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Rogaška Slatina

Rogatec

3839. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec

Škofljica

3840. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica

Trebnje

3841. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mokronog - Trebelno
3842. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Šentrupert
3843. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti
3844. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije

Vojnik

3845. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in koncesijski akt
3846. Sklep o ukinitvi Sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo, odvoda in čiščenja odpadnih voda ter energetske oskrbe na območju Občine Vojnik

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost