Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2005 z dne 8. 4. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1239. Uredba o stroških v zvezi z registracijo fitofarmacevtskih sredstev, ocenjevanjem aktivnih snovi in izdajo dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva
1240. Uredba o načinu izračuna višine sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč na objektih in stanovanjih ter višine hipotekarnih sredstev za obnovo stanovanj
1241. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
1242. Uredba o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov Pivovarna Union V-3, V-4, V-6 in V-8 za stekleničenje in proizvodnjo pijač

Sklepi

1243. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za trajnostni razvoj

Drugi akti

1244. Odločba o imenovanju na mesto državnega pravobranilca

MINISTRSTVA

1245. Pravilnik o ocenjevanju uspešnosti diplomatov
1246. Pravilnik o uradnih izkaznicah pooblaščenih uradnih oseb na področju meroslovnega nadzora
1247. Pravilnik o pogojih za delavce, ki izvajajo fizično varovanje jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov, in o pogojih za delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi, ter o drugih pogojih, povezanih s fizičnim varovanjem
1248. Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb
1249. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o navajanju surovinske sestave in o tekstilnih imenih
1250. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Podmark v Občini Šempeter-Vrtojba
1251. Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili

BANKA SLOVENIJE

1278. Sklep o spremembi sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1252. Sklep o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje
1253. Sklep o uskladitvi pridobljenih strokovnih in znanstvenih naslovov
1279. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2005

OBČINE

Brezovica

1254. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 10/1 Brezovica
1255. Sklep o vključitvi v pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007–2013

Brežice

1256. Poročilo o izidu drugega kroga nadomestnih volitev župana Občine Brežice

Črnomelj

1257. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1258. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Črnomelj

Grosuplje

1259. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali vrh (parc. št. 1183/6 in 1183/7)
1260. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v k.o. Grosuplje – naselje (parc. št. 2204/3)
1261. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh (parc. št. 569/17, 569/18 in 569/19)

Kranj

1262. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kranjski vrtci

Kungota

1263. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe v Občini Kungota za leto 2005
1264. Sklep o izdaji soglasja k ceni storitve pomoč na domu v Občini Kungota

Ljubno

1265. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljubno za leto 2004

Markovci

1266. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Mozirje

1267. Program priprave lokacijskega načrta »Kraheljnovo«

Odranci

1268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2004
1269. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2005

Puconci

1270. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za območje Keme Puconci v Puconcih

Rogaška Slatina

1271. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rogašovci

1272. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogašovci za leto 2004

Rogatec

1273. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Rogatec za leto 2004

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1274. Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2005

Zagorje ob Savi

1275. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2005

Železniki

1276. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2005
1277. Poslovnik Občinskega sveta občine Železniki

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

9. Akt o nasledstvu Konvencije o preprečevanju ponarejanja denarja, Protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja ter Neobveznega protokola h Konvenciji o preprečevanju ponarejanja denarja, sklenjenih v Ženevi 20. aprila 1929 (MNKPPD)
10. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo nedovoljeno (BCHPSO)
11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Švicarsko konfederacijo o sodelovanju v boju proti kriminalu in Protokola med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o napotitvi uradnikov za zvezo (BCHBPK)

Vlada Republike Slovenije

12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije in Ministrstvom za zdravstvo Ruske federacije o sodelovanju na področju zdravstva in medicinskih znanosti

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti