Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2005 z dne 18. 11. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4478. Uredba o določitvi višine deleža, ki pripada državnemu proračunu za pokrivanje stroškov Davčne uprave Republike Slovenije v letu 2005 iz naslova pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev
4479. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Odloki

4482. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi struge reke Ljubljanice ter njenega pritoka Ljubije, vključno z bregovi, in območja stare struge Ljubljanice, za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

4480. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Pireju
4481. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Pireju

Drugi akti

4483. Odločba o imenovanju vodje okrožnega državnega tožilstva
4484. Odločba o imenovanju vodje okrožnega državnega tožilstva

MINISTRSTVA

4485. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nomenklaturi poklicev
4486. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za izvajanje nadzora na področju zaposlovanja
4487. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju s čolni
4488. Pravilnik o ocenjevanju znanja v novih programih srednjega poklicnega izobraževanja
4489. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
4490. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih glede dovoljenja za promet z zdravilom
4491. Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč
4492. Pravilnik o izvajanju ognjemetov
4493. Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja
4494. Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev
4495. Sklep o prenehanju izdajanja enomesečnih zakladnih menic
4496. Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za odvzem podzemne vode iz vodnih virov 9/78, G-10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač za leto 2005
4497. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Žeje–Vodice
4498. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod DV 2×110 kV Lenart–Radenci

USTAVNO SODIŠČE

4499. Odločba o ugotovitvi, da je 4. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj, kolikor pod zaporedno številko 2 kategorizira lokalno cesto z oznako LC 183020 Kranj–Besnica–Nemilje–Podblice na zemljiščih parc. št. 1324/16 k.o. Stražišče, parc. št. 1137/18 k.o. Kranj, parc. št. 1137/27 k.o. Kranj in parc. št. 1137/21 k.o. Kranj, v neskladju z Ustavo
4500. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4501. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4502. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

OBČINE

Beltinci

4503. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2005
4504. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci

Horjul

4505. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Ig

4506. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Jesenice

4507. Pravilnik o oddaji službenih in tržnih stanovanj Občine Jesenice v najem
4508. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2006
4509. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2006

Kobarid

4510. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2005

Koper

4511. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Mejni prehod Škofije«

Kozje

4512. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2005
4513. Odlok o spremembi območja naselja
4514. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje

Križevci

4515. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2006
4516. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci za leto 2006
4517. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

Krško

4518. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2005/II
4519. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2005/II
4520. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Krško

Kuzma

4521. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kuzma

Laško

4522. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskoureditvenih pogojih Občine Laško
4523. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006
4524. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks na območju Občine Laško za leto 2006

Luče

4525. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2005

Markovci

4526. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cen storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Markovci

Puconci

4527. Dopolnitev Statuta Občine Puconci

Sevnica

4528. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2005
4529. Program priprave  občinskega lokacijskega načrta Poslovne cone Krmelj

Slovenske Konjice

4530. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijska cona Slovenske Konjice Baumuller, Banex

Šentjur

4531. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2005

Škofja Loka

4532. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2005
4533. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o dopolnitvah zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje »pod Plevno«
4534. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4535. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra
4536. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Vrhnika

4537. Program priprave za občinski lokacijski načrt za stanovanjsko naselje Mokrice na Vrhniki

Zreče

4538. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2005
4539. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Zreče
4540. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije članice nadzornega odbora

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Škofja Loka in Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Škofja Loka
2. Popravek Sklepa o javni razgrnitvi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za občinsko cesto za potrebe industrijske cone na Trati
3. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje
AAA Zlata odličnost