Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2005 z dne 15. 11. 2005, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4425. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (OdPDFSP0405-C)

Drugi akti

4426. Priporočilo, sprejeto ob obravnavi Desetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2004

MINISTRSTVA

4427. Pravilnik o programu usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa in strokovnega vodjo avtošole
4428. Pravilnik o posebnem programu rednega obnavljanja in dopolnjevanja znanja za učitelja vožnje in učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa
4429. Pravilnik o količinah semenskega materiala kmetijskih rastlin in obrazcu zahteve za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega dovoljenja
4430. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
4431. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture

SODNI SVET

4432. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu nadomestnih volitev po enega člana personalnega sveta okrožnega sodišča v Celju, Ljubljani in v Novi Gorici 8. novembra 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4433. Sklep o spremembi in dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
4434. Sklep o posebnem programu vzgoje in izobraževanja
4435. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4436. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2005

OBČINE

Celje

4437. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
4438. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerkvenjak

4439. Odlok o opravljanju pokopališke in pogrebne dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Cerkvenjak
4440. Sklep o določitvi cene programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu – Vrtec Cerkvenjak
4441. Sklep o določitvi števila oddelkov in števila otrok v oddelkih vrtca v Cerkvenjaku
4442. Sklep o izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Cerkvenjak za šolsko leto 2005/2006

Črnomelj

4443. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dornava

4444. Program priprave sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta: Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Dornava

Dravograd

4445. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dravograd za leto 2005

Grosuplje

4446. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Grosuplje – naselje
4447. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1923/5, k.o. Grosuplje – naselje

Hrpelje-Kozina

4448. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina zaradi uskladitve s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje-Kozina, dopolnjenih v letu 2004
4449. Odlok o poimenovanju ulice v naselju Hrpelje

Mirna Peč

4450. Odlok o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Občine Mirna Peč
4451. Sklep o dodatnih olajšavah v primeru daljše odsotnosti otroka ter o plačilu programa vrtca v primeru začasnega izpisa otroka
4452. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Občine Mirna Peč za leto 2006

Novo mesto

4453. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
4454. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE
4455. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
4456. Tarifni pravilnik o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto, d.o.o.

Podčetrtek

4457. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2005
4458. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
4459. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Postojna

4460. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Prevalje

4461. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2005
4462. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Prevalje
4463. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4464. Sklep o javni razgrnitvi predloga Odloka o občinskem lokacijskem načrtu »Brančurnikov dol – območje trgovskih dejavnosti«
4465. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Programske zasnove za Občinski lokacijski načrt »Račel-Log«

Puconci

4466. Odlok o spremembah in dopolnitev Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2005

Slovenske Konjice

4467. Sklep o javni razgrnitvi odloka o lokacijskem načrtu za območje Preloge

Tržič

4468. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2005
4469. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določanje plač direktorjev oziroma ravnateljev javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Tržič
4470. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2006

Velika Polana

4471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu in miru na območju Občine Velika Polana
4472. Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskih cestah
4473. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Velika Polana na nepremičninah
4474. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Velika Polana
4475. Pravilnik o nagradah študentom Občine Velika Polana
4476. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o plačah župana, podžupana, članov občinskega sveta, članov nadzornega odbora ter delovnih teles in o povračilih stroškov

Železniki

4477. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2005

POPRAVKI

1. Popravek Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
2. Popravek Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
3. Popravek Akta o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja
4. Popravek Akta o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina
5. Popravek Sklepa o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
6. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti