Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2004 z dne 27. 8. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4208. Kazenski zakonik (uradno prečiščeno besedilo) (KZ-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4209. Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti podobnih dejavnosti

Sklepi

4210. Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo

MINISTRSTVA

4211. Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi
4212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določitvi cen tiskovin, obrazcev in tablic
4213. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi
4214. Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč
4215. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Smuka-Stari Log (2003-2012)
4216. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2003-2012)
4217. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
4218. Pravilnik o spremembah pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
4219. Pravilnik o spremembah pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
4220. Pravilnik o postopkih vzorčenja in analitskih metodah za določanje vsebnosti aflatoksinov v živilih

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4221. Sklep o dopolnitvi sklepa o podrobnejšem načinu izračuna kapitala in izpolnjevanju kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic
4222. Navodilo o izračunu postavke "Posebni prevrednotovalni popravek kapitala v zvezi s sredstvi, ki niso financirana iz zavarovalno-tehničnih rezervacij" v obrazcih KUS-P in KUS-Ž
4223. Poročilo o gibanju plač za junij 2004
4224. Spremembe dodatka št. 3 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Ivančna Gorica

4225. Odlok o spremembi odloka o plakatiranju in reklamiranju v Občini Ivančna Gorica

Murska Sobota

4226. Odlok o lokacijskem načrtu za območje mesta Murska Sobota med Ulico Staneta Rozmana, Gregorčičevo ulico, Ulico arhitekta Novaka in Slovensko ulico
4227. Odlok o splošnih pogojih za dobavo in odjem toplote iz sistema daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

4228. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici

Razkrižje

4229. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Razkrižje

Slovenske Konjice

4230. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka dela zazidalnega načrta center Slovenske Konjice - za spremembo namembnosti dela objekta Pluton v stanovanja

Zreče

4231. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 Zreče
4232. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o spremembah pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
2. Popravek sprememb in dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije - javni sklad
3. Popravek Odloka o območju predkupne pravice Občine Bled
4. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 - Višnja Gora, PPC I/3 - Polževo, PPC II/1 - Ivančna Gorica in PPC II/3 - Muljavsko polje
5. Popravek Odloka o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Krško
6. Popravek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
7. Popravek Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik-Trnovska vas
8. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta obstoječe vrstne hiše Nova Dobrova Zreče
AAA Zlata odličnost