Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2004 z dne 2. 7. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3205. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih kopalnih voda ter o monitoringu kakovosti kopalnih voda
3206. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka
3207. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica - Pesnica
3208. Uredba o spremembah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008

Sklepi

3209. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Razvojno poslovnega sveta za Slovence iz sveta

MINISTRSTVA

3210. Pravilnik o spremembah pravilnika o svetu uporabnikov
3211. Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
3212. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o posebnih proizvodih, ki so neposredni ali posredni vir beljakovin v prehrani živali
3213. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor - Naklo na območju priključka Podtabor
3214. Odločba o imenovanju organizacij, pristojnih za izvajanje zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
3231. Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva
3232. Pravilnik o spremembah pravilnika za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki
3233. Pravilnik o spremembah pravilnika o vodenju registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov ter postopkih odpiranja in zapiranja računov

USTAVNO SODIŠČE

3215. Odločba o zahtevi za preizkus odločitve Državnega zbora, da ne bo razpisal predhodnega zakonodajnega referenduma
3216. Odločba o razveljavitvi sodbe Višjega sodišča v Kopru

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3217. Splošni pogoji delovanja slovenskega knjižnega trga
3218. Tarifa Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov

OBČINE

Črna na Koroškem

3219. Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA za območje Občine Črna na Koroškem

Divača

3220. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Divača za leto 2003

Dravograd

3221. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dravograd za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Dravograd za obdobje 1986-1990, dopolnjen leta 2001
3222. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Dravograd

Koper

3223. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Nad Dolinsko cesto"

Kranj

3224. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja
3225. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika

Nova Gorica

3226. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2004
3227. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda mladinski center Nova Gorica
3228. Sklep o sprejemu Programa opremljanja stavbnih zemljišč "SPREMEMBA" Obrtna cona Solkan I. faza
3229. Sklep o prodaji stvarnega premoženja - zemljišča na območju Obrtne cone Solkan I. faza
3230. Program priprave za občinski lokacijski načrt ob gasilskem domu - prva faza
AAA Zlata odličnost