Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2003 z dne 27. 11. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5043. Zakon o kazenskem postopku (uradno prečiščeno besedilo) (ZKP-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5044. Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito

Sklepi

5045. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v uredbi o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov
5046. Sklep o spremembah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

5047. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so upravni organi v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh
5048. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2003
5049. Pravilnik o načinu in rokih obračuna in plačila aktivnih in pasivnih obresti kratkoročnih instrumentov sistema enotnega zakladniškega računa
5050. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
5051. Pravilnik o vozniškem izpitu

OBČINE

Braslovče

5052. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2003
5053. Spremembe in dopolnitve odloka o priznanjih Občine Braslovče

Brežice

5054. Program priprave za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-1990 za: širitev območje mk na Prilipah v k.o. Cerina, širitev poslovnega omočja v k.o. Šentlenart, širitev poslovno-proizvodnega območja z možnostjo stanovanjske gradnje v Brezini k.o. Brezina in k.o. Šentlenart ter širitev stanovanjskega območja v k.o. Črnc
5055. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Velika Dolina

Cerknica

5056. Odlok o razglasitvi protiturškega obrambnega stolpa na Taboru 42 za kulturni spomenik
5057. Odlok o ustanovitvi in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Cerknica
5058. Sklep o začetku postopka imenovanja odborov krajevnih skupnosti

Divača

5059. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Sežana za obdobje 1986 do leta 1990 za območje občine Divača
5060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

Grosuplje

5061. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Hrpelje-Kozina

5062. Pravilnik o uporabi poslovnih prostorov

Kidričevo

5063. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2003
5064. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo
5065. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kidričevo

Slovenj Gradec

5066. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Podgorska cesta Štibuh (SC7)
5067. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN) za industrijsko cono "Pameče-Trobje enota Pi1B"
5068. Program priprave o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu "CT1 - Južni vstop 2" v Slovenj Gradcu

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

83. Uredba o ratifikaciji Amandmaja k 74. členu Ustanovne listine Svetovne zdravstvene organizacije
84. Uredba o ratifikaciji Zapisnika IX. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti