Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2002 z dne 11. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2002 z dne 11. 4. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1347. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-B)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1348. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

MINISTRSTVA

1349. Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za varnost plovbe in varen privez plovil
1350. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1351. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC)
1352. Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem postopku
1353. Signalni pravilnik
1354. Navodilo o označitvi in zavarovanju vozil, ustavljenih na odstavnem pasu avtoceste

USTAVNO SODIŠČE

1355. Odločba o ugotovitvi, da točki 1 in 2 prvega odstavka 8. člena in deveti odstavek 13. člena zakona o kontroli cen niso v neskladju z ustavo
1356. Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 200/95 z dne 9. 1. 1997, sodba Višjega sodišča v Ljubljani št. Kp 1033/94 z dne 31. 8. 1994 in sodba Temeljnega sodišča v Novem mestu, Enote v Sevnici, št. K 56/93 z dne 25. 4. 1994 se razveljavijo
1357. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1358. Odločba o oceni ustavnosti 5. člena zakona o žrtvah vojnega nasilja
1359. Odločba o ugotovitvi, da je člen 2 odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radovljica v neskladju z zakonom
1360. Odločba o ugotovitvi neskladnosti zakona o kazenskem postopku z ustavo
1361. Odločba o ugotovitvi, da se določbe drugega, tretjega, petega, šestega, devetega in petnajstega odstavka 4. člena zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo ter določbi prvega odstavka 8. člena in tretje alinee drugega odstavka 11. člena navodila za izdelavo in potrditev etažnega načrta v neskladju z ustavo, in določitvi načina izvršitve ter o ugotovitvi, da določbe tretjega odstavka 7. člena in 10. člena navodila za izdelavo in potrditev etažnega načrta niso v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1362. Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc

OBČINE

Ajdovščina

1363. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2001
1364. Odlok o spremembi odloka o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
1365. Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina
1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Črnomelj

1367. Program priprave a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990; b) prostorskih ureditvenih pogojev - PUP za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji vrh in KS Petrova vas; c) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 57/98, 69/00), območja KS Sinji vrh in Vinica (Uradni list RS, št.70/95), območja KS Adlešiči in Griblje (Uradni list RS, št. 66/95) in območje KS Stari trg (Uradni list RS, št. 39/94 in 35/97)

Kamnik

1368. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem v Občini Kamnik

Kidričevo

1369. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2002

Laško

1370. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot v Krajevni skupnosti Laško

Murska Sobota

1371. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2001
1372. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Malo novo ulico v Murski Soboti
1373. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za Trgovsko obrtno cono Černelavci
1374. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parcelah 1571, 1651, 4544/4, 4544/5, 4525/4, 4544/7, 4544/8

Razkrižje

1375. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2001
1376. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Občine Razkrižje

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1377. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Sl. goricah za leto 2001
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti