Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2002 z dne 15. 2. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

536. Zakon o krmi (ZKrmi)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

537. Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
538. Uredba o dopolnitvah uredbe o pogojih in načinu prodaje carinskega blaga ter drugem ravnanju s carinskim blagom
592. Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2002 izdajajo priložnostni kovanci
593. Uredba o spremembi uredbe o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami

Odloki

539. Odlok o dopolnilnem premoženju, ki se preda Prvemu pokojninskemu skladu Republike Slovenije

Sklepi

540. Sklep o soglasju za odprtje Generalnega konzulata Republike Madžarske v Republiki Sloveniji s sedežem v Lendavi
541. Sklep o razrešitvi stalne predstavnice Republike Slovenije pri organizaciji za prepoved kemičnega orožja (OPCW)
542. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica

Drugi akti

543. Odločba o imenovanju
544. Odločba o imenovanju
545. Odločba o imenovanju
546. Odločba o imenovanju

MINISTRSTVA

547. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Brežice
548. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Celje
549. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Maribor
550. Pravilnik o obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov
551. Odločba o dopolnitvah odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke
552. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet
553. Dopolnitev seznama zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
554. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2002

USTAVNO SODIŠČE

555. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 2. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radovljica začasnim zadržanjem izvrševanje določbe ter določitvijo načina izvršitve začasne odredbe
556. Odločba o razveljavitvi 22. člena zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo

BANKA SLOVENIJE

557. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 18. 2. do 24. 2. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

558. Sklep o dopolnitvah statuta Odvetniške zbornice Slovenije
559. Spremembe in dopolnitve pravil kviz loterije "Dobim podarim"
560. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"
561. Poročilo o izidu glasovanja za volitve članov Sveta sodnikov za prekrške iz vrst sodnikov za prekrške prve in druge stopnje
562. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za januar 2002

OBČINE

Braslovče

563. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2002
564. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Braslovče OE vrtec Braslovče

Dobrna

565. Sklep o skupnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Dobrna

Dornava

566. Sklep o izvajalcu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Dornava
567. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Gorenja vas-Poljane

568. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2002

Gornja Radgona

569. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2002

Grad

570. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Grad za leto 2001

Hajdina

571. Odlok o proračunu Občine Hajdina za leto 2002
572. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
573. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne javne službe

Jesenice

574. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Jesenice
575. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Jesenice

Krško

576. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2002

Metlika

577. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2002

Mozirje

578. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Mozirje

Novo mesto

579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt za nadomestno industrijsko cono Bršljin)
580. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Oplotnica

581. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Oplotnica

Podčetrtek

582. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Podčetrtek

Postojna

583. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2002

Ravne na Koroškem

584. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem

Rogatec

585. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2002

Slovenska Bistrica

586. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2002

Tišina

587. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2002

Turnišče

588. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2002

Vojnik

589. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Vojnik - prostorski plan Občine Vojnik
590. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje

Zavrč

591. Sklep o določitvi cene vzgojno varstvenih programov v vrtcu v Občini Zavrč

POPRAVKI

1. Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od 13. 11. 2001 do 14. 12. 2001 izdano dovoljenje za promet
2. Popravek seznama zdravil, za katera je bilo od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 izdano dovoljenje za promet
3. Popravek seznama zdravil, za katera je od 15. 12. 2001 do 14. 1. 2002 prenehalo veljati dovoljenje za promet
4. Popravek sklepa o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2000 in 2001
5. Popravek sklepa o začasnem financiranju Občine Litija
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS, Center za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec
7. Popravek sklepa o ukinitvi javnega dobra
8. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih PUP za staro mestno jedro Tržiča - ožje območje (za del območja 003-t3-4c-029 Tržič - mesto)
AAA Zlata odličnost