Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5550. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
5551. Uredba o spremembah uredbe o izvajanju liste D Tržaškega sporazuma o maloobmejnem prometu
5552. Uredba o izvajanju srednjeevropskega Sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega Protokola št. 11 k CEFTA in dodatnega Protokola št. 12 k CEFTA
5553. Uredba o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTA in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi sklepa skupnega odbora EFTA - Slovenija št. 4 iz leta 2001 o spremembah Protokola B
5554. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
5555. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Estonijo ter začasni uporabi sklepa št. 1/2001 skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi protokola 2 k sporazumu o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja
5556. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael

MINISTRSTVA

5557. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2002, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti
5558. Pravilnik o uskladitvi posamičnih kontov
5559. Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov opravljene preiskave
5560. Pravilnik o določitvi višine in načina obračunavanja stroškov za opravljene preglede carinskega blaga
5561. Pravilnik o spremembi pravilnika o označevanju živali, veterinarskem spričevalu in veterinarski napotnici
5562. Količnik za preračun katastrskega dohodka

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5563. Tarife za uporabo glasbenih neodrskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
5564. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
5565. Seznam obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti po 20. členu pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov zavoda
5566. Sklep o povračilu potnih stroškov
5567. Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za delovne invalide
5568. Sklep o izdaji obrazcev za uveljavljanje pravic iz obveznega invalidskega zavarovanja in obrazcih delovne dokumentacije
5569. Razlaga o uporabi splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
5570. Pravila borze (Prečiščeno besedilo)

OBČINE

Ig

5571. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig
5572. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
5573. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
5574. Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Ig

Jesenice

5575. Poročilo o izidu volitev za župana
5576. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
5577. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice

Kranjska Gora

5578. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
AAA Zlata odličnost