Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2000 z dne 21. 7. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2969. Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ)
2970. Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1)

Odloki

2971. Odlok o imenovanju članov Upravnega odbora Prešernovega sklada
2972. Odlok o imenovanju generalne direktorice Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2973. Odlok o imenovanju namestnice generalne direktorice Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2974. Odlok o imenovanju predsednika in šest članov Sveta Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
2975. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije o vpletenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi z najdbo orožja na mariborskem letališču ter z opremo in orožjem v skladišču Ložnica
2976. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za lokalno samoupravo
2977. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije
2978. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za evropske zadeve
2979. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe
2980. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo
2981. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
2982. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko
2983. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne odnose
2984. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za obrambo
2985. Odlok o spremembah odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za znanost in tehnologijo
2986. Odlok o spremembi odloka o sestavi in izvolitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje uresničevanja resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije
2987. Odlok o spremembah odloka o slovenskem delu Pridružitvenega parlamentarnega odbora
2988. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2989. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
2990. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2991. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2992. Uredba o spremembi uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Državo Izrael
3045. Uredba o stroških ocenjevanja in pridobitve potrdila o dobri laboratorijski praksi
3046. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
3047. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega naftnega plina
3048. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
3049. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo v delu, ki se nanaša na kmetijske in živilske izdelke

MINISTRSTVA

2993. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Domžale
2994. Odredba o spremembi gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Gornji Grad
2995. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mirna Gora
2996. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Lešje
2997. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Smrečno
2998. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kapla
2999. Sklep o stroških strokovnega izpita
3000. Pravilnik o spremembah pravilnika o publikaciji o osnovni šoli
3001. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
3002. Pravilnik o načinu izvajanja pooblastil pooblaščenih uradnih oseb carinske službe
3003. Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil, ter o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami za azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik
3004. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi
3005. Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala zaradi prelivanja ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne
3006. Navodilo o sporočanju podatkov za biocide, ki so bili v prometu na dan uveljavitve pravilnika o dajanju biocidov v promet
3050. Sklep o uskladitvi zneska delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug in o uskladitvi vrednosti premoženja za leto 2000

BANKA SLOVENIJE

3007. Navodilo o unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju
3008. Navodilo o zapiranju računov pravnih oseb pri Agenciji RS za plačilni promet

SODNI SVET

3009. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3010. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
3011. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3012. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3013. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
3014. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3015. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3016. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
3017. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3018. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. julija 2000
3019. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
3020. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
3021. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
3022. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
3023. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
3024. Sklep o znesku državne pokojnine
3025. Dopolnitve pravil igre na srečo "Prve stave"
3026. Poročilo o gibanju plač za maj 2000

OBČINE

Brežice

3027. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "MIZARSTVO MEDVED" Občine Brežice - dopolnitev 2000/2
3028. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za območje "TPV Šentlenart" Občine Brežice - dopolnitev 2000/3

Celje

3029. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Celje
3030. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturne prireditve Celje
3031. Ugotovitev da je mandat mestnega svetnika prešel na drugega naslednjega kandidata

Cerkno

3032. Odlok o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno
3033. Odlok o dopolnitvi odloka o varstvu vodnih virov v Občini Cerkno
3034. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Črenšovci

3035. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Črenšovci s prostorskimi sestavinami planov

Kranj

3036. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev službenih in kadrovskih stanovanj Mestne občine Kranj v najem

Litija

3037. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2000

Majšperk

3038. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Majšperk
3039. Odlok o spremembi odloka o merilih in kriterijih za povračila in povečanje kapacitet obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje

Postojna

3040. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine Zavodu za turizem Postojna

Veržej

3041. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Veržej
3042. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Veržej

Vitanje

3043. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje za leto 1999
3044. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Vitanje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

PREKLICI

1. Preklic sklepa o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka PUP za območje bolnice Vojnik
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti