Številka 123
Uradni list RS, št. 123/2000 z dne 28. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 123/2000 z dne 28. 12. 2000, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5141. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 4 k o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" ter načinih upravnega sodelovanja k Evropskemu sporazumu med EU in Slovenijo
5143. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo
5145. Uredba o začasni uporabi Dodatnega protokola št. 9 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA)
5147. Uredba o začasni uporabi sprememb in dopolnitev Protokola 3 k sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Odloki

5142. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)
5144. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Sporazuma med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo ter začasni uporabi spremembe Priloge IV k Sporazumu med državami članicami EFTE in Republiko Slovenijo
5146. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) in Sporazuma o pristopu Romunije k CEFTA ter začasni uporabi Dodatnega protokola št. 6 k CEFTA in Sporazuma o pristopu Republike Bolgarije k CEFTA
5148. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2001 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

OBČINE

Bistrica ob Sotli

5150. Sklep o začasnem financiranju Občine Bistrica ob Sotli za leto 2001

Borovnica

5151. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v prvem trimesečju leta 2001
5152. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Borovnica
5153. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Borovnica

Brežice

5154. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice

Cankova

5155. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Črenšovci

5156. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2001
5157. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Črenšovci

Dobje

5158. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje za leto 2001

Dobrepolje

5159. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2000
5160. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5161. Sklep o določitvi najvišjih cen vzgojno-varstvenih storitev v JVIZ OŠ Dobrepolje - VVE Ringaraja
5162. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije lokalnih in krajevnih cest na področju Občine Dobrepolje
5163. Poročilo o izidu glasovanja na zborih občanov za uvedbo posebnega samoprispevka za vasi: Hočevje, Paka, Podgorica, Podtabor in Videm

Gornja Radgona

5164. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v letu 2001

Hajdina

5165. Sklep o enkratnem nadomestilu o najemu groba na novem delu pokopališča
5166. Sklep o višini najemnine

Ivančna Gorica

5167. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Gorenja vas
5168. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dobrava
5169. Sklep o imenovanju v upravni in nadzorni odbor Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica

Jesenice

5170. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Jesenice
5171. Sklep o določitvi vrednosti točke po odloku o komunalnih taksah v Občini Jesenice za leto 2001

Krško

5172. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško

Ljubljana

5149. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2001

Majšperk

5173. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Majšperk za leto 2001

Markovci

5174. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5175. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Markovci za leto 2001
5176. Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Markovci v letu 2001
5177. Pravilnik o merilih in postopkih za določitev dežurnih prodajaln v Občini Markovci in prodaji blaga zunaj prodajaln

Metlika

5178. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2000
5179. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Metlika v letu 2001
5180. Sklep o uskladitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Mežica

5181. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v letu 2001
5182. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse
5183. Sklep o višini najemnine za najem grobov

Polzela

5184. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2000
5185. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Polzela - OE Vrtec Polzela

Štore

5186. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Štore v letu 2001
5187. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču
5188. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem načrtu za območje Obrtno trgovske cone Štore - vzhod

Vojnik

5189. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5190. Odlok o zazidalnem načrtu Višnja vas
5191. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Zreče

5192. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2000
5193. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Zreče
5194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče
5195. Sklep o začasnem financiranju Občine Zreče v letu 2001
5196. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2001
5197. Sklep o povišanju cene pitne vode

Žirovnica

5198. Sklep o začasnem financiranju Občine Žirovnica v letu 2001

Žužemberk

5199. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Žužemberk
5200. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Žužemberk
5201. Program priprave sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
5202. Sklep o začasnem financiranju Občine Žužemberk v letu 2001
5203. Sklep o razglasitvi Bobnarjevega toplarja na Cviblju za kulturni spomenik
AAA Zlata odličnost