Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1998 z dne 30. 1. 1998, Kazalo


DRŽAVNI SVET

337. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
338. Sklep o imenovanju sekretarjev komisij in pomočnice sekretarke Državnega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

291. Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji
339. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila

Drugi akti

340. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

MINISTRSTVA

292. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
293. Odredba o dopolnitvi izobraževalnega programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Turizem
294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o potrjevanju učbenikov
295. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Jožefa Klekla st.
296. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka

USTAVNO SODIŠČE

297. Odločba o delni odpravi sprememb 33. člena statuta Občine Tržič
298. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper odločbo Ministrstva za pravosodje št. 041-1/95 z dne 24. 12. 1997
299. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela 3. člena ter druge in četrte alinee 12. člena pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo.
341. Odločba o razveljavitvi 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku in ugotovitvi začetka njegove veljavnosti
342. Odločba, da šesti odstavek 16. člena pravilnika o uporabi zakona o prometnem davku ni v neskladju z ustavo in zakonom
343. Odločba o razveljavitvi 8. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost in ugotovitvi začetka njegove veljavnosti
344. Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe ustavnega sodišča št. U-I-29/96 z dne 8. 5. 1997

BANKA SLOVENIJE

300. Sklep o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v obtok
301. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5000 tolarjev
302. Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

303. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (PI)
304. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti
305. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti
306. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega standarda 36 – računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah
307. Sklep o določitvi slovenskih poslovnofinančnih standardov za ocenjevanje vrednosti
345. Sklep o izhodišeni plači za prvi tarifni razred za negospodarske dejavnosti za mesec januar 1998
346. Poročilo o prodaji in dodatku k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Beltinci

308. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota

Brežice

309. Odlok o spremembi zazidalnega načrta Hrastina – Kare VI
310. Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice

Cankova-Tišina

311. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Cankova-Tišina v letu 1998

Cerknica

312. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju kulture v Občini Cerknica
313. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Gornji Petrovci

314. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Gornji Petrovci za leto 1998
315. Odlok o ureditvi parkirnih prostorov pri pokopališčih na območju Občine Gornji Petrovci

Jesenice

316. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor in plinovod s kolesarsko stezo od Hrušice do Rateč

Juršinci

317. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 1997

Medvode

318. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Medvode

Mežica

319. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Mežica

Pivka

320. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
321. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Radenci

322. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 1997
323. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci
324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi krajevne turistične takse na območju Občine Radenci
325. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja Radgona in Radenci
326. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Radenci
327. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Radenci v letu 1998

Rogaška Slatina

328. Odlok o ukinitvi komunalnih taks in oblikovanju cen komunalnih storitev
329. Sklep o določitvi višine cene za zbiranje in odvoz odpadkov

Škofja Loka

330. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega člana Sveta krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas, ki obsega naselji Reteče in Gorenja vas-Reteče, ki so bile dne 18. 1. 1998

Vitanje

331. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993 in 1994) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za območje Občine Vitanje)

Vodice

332. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Žalec

333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada v Občini Žalec
334. Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika Pirešica
335. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
336. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost