Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1998 z dne 20. 3. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

928. Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (ZPPO)
929. Zakon o športu (ZSpo)

Odloki

930. Odlok o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
931. Odlok o imenovanju ministra za obrambo

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

932. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Irskem
933. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

MINISTRSTVA

934. Odredba o obliki poročila o občasnih ali trajnih meritvah v okviru obratovalnega monitoringa odpadnih vod
935. Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih za podporo strateškega razvoja Slovenije na posameznih področjih
936. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
937. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o uporabi prisilnih sredstev
975. Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
976. Pravilnik o uvajanju in spremljanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju

BANKA SLOVENIJE

938. Navodilo o načinu in postopku vodenja računov bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije
939. Navodilo o vodenju registra bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb pri Banki Slovenije

SODNI SVET

940. Razpis za volitve članov personalnih svetov sodišč
941. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
942. Sklep o imenovanju sodnice in sodnika na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

943. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške zbornice Slovenije
977. Sprememba datuma za 9. žrebanje igre Dobim podarim

OBČINE

Dol pri Ljubljani

948. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dol pri Ljubljani za leto 1997

Dornava

949. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1997

Gornji Petrovci

950. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1997

Hrpelje-Kozina

951. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vrhpolje

Ilirska Bistrica

952. Odlok o javnem redu in miru v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

953. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 1998

Kozje

954. Odlok o pokopališkem redu v Občini Kozje
955. Odlok o koncesiji za izvajanje pogrebne dejavnosti v Občini Kozje
956. Odlok o koncesiji za izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje

Lenart

957. Sklep o grbu in zastavi Krajevne skupnosti Cerkvenjak

Lendava

958. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi razvojnega centra občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče

Ljubljana

944. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CI 5/6 Rog
945. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CR 3/3 Kopališče Ilirija
946. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (za območje urejanja CT 48 Njegoševa cesta)
947. Obvezna razlaga 4. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje

Metlika

959. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 1997
960. Odlok o obvezni deratizaciji v Občini Metlika
961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Otroški vrtec Metlika

Moravske Toplice

962. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Moravske Toplice za leto 1997
963. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Moravske Toplice
964. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
965. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice
966. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Moravske Toplice za leto 1998
967. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu vrtci Občine Moravske Toplice

Novo mesto

968. Odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto
969. Sklep o ukinitvi javne poti in o ukinitvi javnega dobra

Ormož

970. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Središče ob Dravi

Postojna

971. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev (novelacije) Prostorskih ureditvenih pogojev za območje S5 – P3, Postojna

Puconci

972. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Puconci
973. Odlok o določitvi datuma praznika Občine Puconci
974. Poročilo o izidu volitev članov sveta KS v Občini Puconci

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

11. Zakon o ratifikaciji Nairobijske pogodbe o varstvu olimpijskega simbola (MNPVOS)
12. Zakon o ratifikaciji Resolucije, ki jo je sprejela Generalna skupščina Mednarodnega inštituta za unifikacijo zasebnega prava, s katero se spreminja in dopolnjuje 20. člen osnovnega statuta (MMIUZP)
13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vojaškem sodelovanju na področju letalstva in zračne obrambe (BHULZO)
14. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na obrambnem področju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije (BITSOP)
15. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planinskem turističnem prometu na mejnem območju (BATSPTP)
16. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in znanosti (BLUIKZ)

Vlada Republike Slovenije

17. Uredbo o ratifikaciji Programa sodelovanja Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške za leta 1996, 1997 in 1998
AAA Zlata odličnost