Številka 79
Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/1997 z dne 15. 12. 1997, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3698. Uredba o določitvi carinskih kvot za leto 1998 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
3699. Uredba o določitvi uporabe znižane carinske stopnje in stopnje "prosto"
3700. Uredba o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998
3701. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1997
3702. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1997

MINISTRSTVA

3703. Odredba o določitvi cen pšenice in pšenične moke iz blagovnih rezerv
3704. Pravilnik o postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic
3705. Pravilnik o načinu in pogojih izrabe rekreacijskega dopusta kontrolorjev letenja in pomočnikov kontrolorjev letenja uprave Republike Slovenije za zračno plovbo
3706. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles Ministrstva za znanost in tehnologijo za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja
3707. Pravilnik o obratovalnem času prodajaln

BANKA SLOVENIJE

3708. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
3709. Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
3710. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3711. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred
3712. Sklep o začasnem financiranju Gospodarske zbornice Slovenije do sprejetja finančnega načrta za leto 1998
3713. Pravila KVIZ loterije "Dobim podarim"
3714. Spremembe pravil igre na srečo, Hitra srečka

OBČINE

Brežice

3715. Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000
3716. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 1996 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega ...
3717. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Trnje (Jug) Brežice

Grosuplje

3718. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1997
3719. Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Grosuplje
3720. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brinje Grosuplje
3721. Sklep o podaljšanju sklepa o uvedbi posebnega prispevka za financiranje adaptacije kulturnega spomenika in izgradnjo prireditvenega prostora v Mali Ilovi gori
3722. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste št. 1619 k.o. Podukovje v Gabrovčcu v dolžini 500 metrov od Cestne baze do Virja
3723. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne 7. 12. 1997 za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje modernizacije krajevne ceste št. 1619 v Gabrovčcu od cestne baze do Virja v Krajevni skupnosti Krka
3724. Sklep o uvedbi posebnega prispevka za financiranje rekonstrukcije Lahove ceste, izgradnjo kanalizacije in javne razsvetljave v Šmarju-Sap
3725. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Šmarje-Sap o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi posebnega prispevka za financiranje rekonstrukcije Lahove ceste, izgradnjo kanalizacije in javne razsvetljave

Hrastnik

3726. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o uvedbi in višini povračila za izkoriščanje in rabo naravne dobrine in komunalne takse
3727. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zagotavljanju sredstev za varstvo okolja

Ig

3728. Odlok o komunalnih taksah v Občini Ig

Ivančna Gorica

3729. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Dob
3730. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Dob

Juršinci

3731. Odlok o razveljavitvi odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Juršinci in sklepa o valorizaciji vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne ...

Kamnik

3732. Odlok o razveljavitvi odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin

Komen

3733. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Antona Šibelja-Stjenka Komen
3734. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Komen
3735. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Komen ...
3736. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču
3737. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

Kuzma

3738. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kuzma za leto 1997

Laško

3739. Poročilo volilne komisije KS Breze o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Breze
3740. Poročilo volilne komisije KS Laško o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Laško
3741. Poročilo volilne komisije KS Marija Gradec o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Marija Gradec
3742. Poročilo volilne komisije KS Rečica o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Rečica
3743. Poročilo volilne komisije KS Vrh nad Laškim o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Vrh nad Laškim
3744. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Jurkošter
3745. Poročilo volilne komisije KS Jurklošter o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za KS Jurklošter

Lenart

3746. Poročilo Krajevne volilne komisije Voličina o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje celotne Krajevne skupnosti Voličina

Lendava

3747. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Lendava

Litija

3748. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju posojil in sofinanciranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Litija

Murska Sobota

3749. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 1997
3750. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota
3751. Odlok o ureditvenem načrtu za območje dela naselja Černelavci - ulici Pušča in Kranjčeva (zaselek Pušča)
3752. Odlok o preoštevilčenju hišnih številk stavb v naselju Černelavci - ulica Pušča
3753. Sklep o javni razgrnitvi odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Černelavci Veščica, ki ga je pod številko ZN - 14/97 izdelal ARPS M. Sobota, d.o.o., Trg Zmage 8, Murska Sobota

Ravne-Prevalje

3754. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja

Žalec

3755. Odlok o razsvetljavi odloka o prispevku za investicijska vlaganja v posodobitev čistilne naprave Kasaze
3756. Odlok o razsvetljavi odloka o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo
3757. Odredba o razveljavitvi odredbe o taksah za obremenjevanja okolja
3758. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3759. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti