Številka 53
Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/1995 z dne 15. 9. 1995, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2489. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2490. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Odloki

2491. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2547. Uredba o določitvi najvišjih drobnoprodajnih cen jedilnega krompirja
2548. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in postopku za povračilo plačane posebne dajatve
2549. Uredba o določitvi najvišjih cen telefonskih storitev

Sklepi

2551. Sklep o imenovanju državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah ter za pripravo predlogov za odpravo njihovih posledic

Drugi akti

2550. Soglasje k cenam osnovnih telefonskih storitev

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2492. Odredba o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na delovnih in na socialnem sodišču
2493. Odredba o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na višjem delovnem in socialnem odišču
2494. Odredba o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na višjih sodiščih
2495. Odredba o določitvi števila sekretarjev, višjih strokovnih sodelavcev, strokovnih delavcev v centru za informatiko, upravno-tehničnih delavcev, računovodskih delavcev, administrativnih delavcev in tehničnih delavcev na Vrhovnem...
2496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o infrastrukturnih raziskovalnih centrih
2497. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge organizacije
2498. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o ugotavljanju dovoljene mase plač in denarnih prejemkov za obdobje do 31. 3. 1996
2499. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 1995

OBČINE

Bled

2500. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Bled)

Bohinj

2501. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Bohinj

Cankova-Tišina

2502. Statut Občine Cankova - Tišina
2503. Poslovnik Občinskega sveta občine Cankova - Tišina
2504. Odlok o proračunu Občine Cankova - Tišina
2505. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov krajevnih skupnosti (Cankova - Tišina)
2506. Odlok o sestavi in številu članov organov krajevnih skupnosti v Občini Cankova - Tišina
2507. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Cankova - Tišina
2508. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Cankova - Tišina prešel na naslednjega kandidata kandidata z liste SDSS
2509. Razpis rednih volitev v organe krajevnih skupnosti na območju Občine Cankova - Tišina

Destrnik-Trnovska vas

2510. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Destrnik - Trnovska vas

Kamnik

2511. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje KS Kamnik Novi trg: soseska B 8 - Zgornje Perovo

Kozje

2512. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 1995
2513. Odlok o prevzemu obveznosti po odloku o izdaji obveznic Občine Šmarje pri Jelšah (Kozje)
2514. Odlok o preoblikovanju javnih vzgojnoizobraževalnih zavodov OŠ Kozje in OŠ Lesično (Kozje)
2515. Statutarni sklep o objavljanju sprejetih najpomembnejših aktov Občinskega sveta občine Kozje
2516. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Kozje

Kuzma

2517. Statut občine Kuzma

Litija

2518. Odlok o proračunu Občini Litije za leto 1995

Ljutomer

2519. Sklep o prenehanju oziroma uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Godemarci, Radoslavci in Sitarovci v KS Radoslavci (Ljutomer)
2520. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Radoslavci o izidu glasovanja na referendumu dne 13. 8. 1995 o razpisu refereduma dne 13. 8. 1995 o razpisu referednduma o prenehanju krajenega samoprispevka za naselje Godemarci, Radoslavci...

Murska Sobota

2521. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
2522. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo javnih površin na območju mesta Murska Sobota za leto 1995

Ribnica

2523. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ribnica

Rogaška Slatina

2524. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Rogašovci

2525. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Murska Sobota za leto 1994
2526. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 1995
2527. Odlok o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču komunalnih odpadkov v Puconcih
2528. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogašovci

Rogatec

2529. Odlok o ustanovitvi Vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rogatec
2530. Odlok o prevzemu obveznosti po odloku o izdaji obveznic Občine Šmarje pri Jelšah
2531. Odlok o razglasitvi Muzeja na prostem v Rogatcu za kulturni spomenik
2532. Sklep o višini takse za povračilo stroškov izgradnje vodovoda
2533. Sklep o uvedbi takse za povračilo stroškov sanacije odlagališča in komunalne opreme
2534. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Rogatec

Sežana

2535. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti ter sestavi in številu članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
2536. Sklep o razrešitvi in imenovanju novega člana Občinske volilne komisije Sežana
2537. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana

Slovenske Konjice

2538. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice

Sveti Jurij ob Ščavnici

2539. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka v delih katastrskih občin Sovjak, Kokolajnščak, Rožički Vrh, Terbegovci, Grabonoš, Dragotinci in Galušak
2540. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šentjernej

2541. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 1995

Štore

2542. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 1995

Tržič

2543. Odlok o ureditvenem načrtu za območje Ljubelja (ureditveni območji 20 T1 in 20 I1 Ljubelj)

Velike Lašče

2544. Poslovnik Občinskega sveta občine Velike Lašče

Vojnik

2545. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta dela stanovanjske cone 10 b Vojnik
2546. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta stanovanjske soseske Vojnik - kare 8, 9

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev in o postopku za povračilo plačane posebne dajatve
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti