Številka 54
Uradni list RS, št. 54/1995 z dne 22. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/1995 z dne 22. 9. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2552. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2553. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
2554. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2593. Uredba o dajanju soglasij k cenam prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu
2594. Uredba o dajanju soglasij k cenam novih učbenikov
2595. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Drugi akti

2596. Soglasje k ceni utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2555. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
2597. Poročilo o gibanju plač za julij 1995

BANKA SLOVENIJE

2598. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
2599. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna kapitalske ustreznosti bank in hranilnic

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

2556. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. julija 1995
2557. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2558. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2559. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2560. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2561. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2562. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2563. Statut Zdravniške zbornice Slovenije
2564. Pravilnik o zdravniški tarifi
2565. Pravilnik o nadzoru upoštevanja zdravniške tarife
2566. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, o postopkih javnih razpisov za kreditiranje

OBČINE

Brežice

2567. Odlok o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Brežice
2568. Statutarni sklep o krajvenih skupnostih Občine Brežice
2569. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta naselja Kapele
2570. Sklep o ukinitvi dela javne poti kot javnega dobra in vzpostavitvi nadomestne javne poti kot javnega dobra v k.o. Sromlje

Cankova-Tišina

2571. Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Cankova -Tišina

Cerknica

2572. Statut Občine Cerknica

Hrpelje-Kozina

2573. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 1995

Juršinci

2574. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci
2575. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Juršinci
2576. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu 10.9.1995 o uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Občine Juršinci

Kozje

2577. Statut Občine Kozje

Krško

2578. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona MDB Leskovec

Kuzma

2579. Poslovnik Občinskega sveta občine Kzma

Lenart

2580. Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
2581. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Zavrh
2582. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Lenart

Ljubljana Vič-Rudnik

2583. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah R - 2 in R - 3 pri Robu

Logatec

2584. Redne volitve v organe krajevnih skupnosti Občine Logatec

Medvode

2585. Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 9/3-1 Color

Ravne-Prevalje

2586. Poslovnik o delu Občinskega sveta občine Ravne-Prevalje

Rogatec

2587. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Sevnica

2588. Odlok o komunalnem nadzoru v občini Sevnica

Sežana

2589. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana
2590. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana v letu 1995

Vitanje

2591. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Vrhnika

2592. Sklep o zemljišču s parc. št. 3119 pot - 645 m2 k.o. Blatna Brezovica (Vrhnika)
AAA Zlata odličnost