Številka 47
Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/1995 z dne 11. 8. 1995, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2225. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za prodajo električne energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije in za odkup električne energije od malih proizvajalcev
2226. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2227. Odredba o določitvi cene raziskovalne ure v letu 1995
2228. Sklep o ustanovitvi in pristojnosti Komisije za ugotavljanje skladnosti izvolitev v znanstvene in strokovno-raziskovalne nazive v zavodih in organizacijah
2229. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
2230. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov
2231. Program pripravništva za poklic zdravstveni tehnik

OBČINE

Brežice

2232. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o obveznem plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih na območju Občine Brežice

Črnomelj

2233. Odlok o taksah za priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj
2234. Odlok o ustanovitvi Krajevne skupnosti Sinji Vrh
2235. Odlok o razglasitvi Maleričeve hiše v Črnomlju, Ulica Mirana Jarca 18, za kulturni spomenik
2236. Odlok o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 2, za kulturni spomenik
2237. Odlok o razglasitvi kmečkega dvora, Žuniči 5, za kulturni spomenik
2238. Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Sinji Vrh

Destrnik-Trnovska vas

2239. Statut Občine Destrnik-Trnovska vas
2240. Odlok o proračunu Občine Destrnik-Trnovska vas za leto 1995

Grosuplje

2241. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
2242. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 1995
2243. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Kamnik

2244. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik
2245. Odlok o taksah in povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo ter izkoriščanje naravnih dobrin
2246. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
2247. Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Kamnik
2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda matična knjižnica Kamnik
2249. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Kozje

2250. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Kozje za leto 1995

Lendava

2251. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava

Ljutomer

2252. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Stara cesta
2253. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stara cesta

Loški Potok

2254. Odlok o proračunu Občine Loški potok za leto 1995
2255. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi Občine Loški potok
2256. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Loški potok
2257. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Loški potok
2258. Statutarni sklep Občine Loški potok
2259. Začasni sklep o sejnini funkcionarjev Občine Loški Potok

Majšperk

2260. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1995

Medvode

2261. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Medvode

Metlika

2262. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Metlika prešel na naslednjega kandidata

Novo mesto

2263. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Novo mesto za leto 1994

Ribnica

2264. Odlok o preoblikovanju javnega Komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Ribnica d.o.o.
2265. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ribnica 1986-1990
2266. Sklep o spremembi in dopolnitvi pravilnika o normativih in standardih ter postopku za uveljavljanje pravice do socialnega stanovanja v najem v Občini Ribnica

Slovenske Konjice

2267. Odlok o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
2268. Odlok o začasni ureditvi parkiranja in plačila komunalne takse za uporabo javnih prometnih površin v območju mesta Slovenske Konjice

Škofja Loka

2269. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 1995

Šmarje pri Jelšah

2270. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

Velike Lašče

2271. Odlok o zavarovanju pitne vode v vrtinah VM-1/94 in VM-2/94 pri Marinčkih
2272. Odlok o obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Velike Lašče
2273. Pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Velike Lašče
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti