Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1995 z dne 23. 6. 1995, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1668. Zakon o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (ZUDVGA)

Drugi akti

1669. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1707. Uredba o višini posebne takse za igralne avtomate

Sklepi

1708. Sklep o spremembi sklepa o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
1709. Sklep o spremembi nomenklature carinske tarife

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1670. Odredba o delih, ki niso združljiva z naravo dejavnosti organov za notranje zadeve
1710. Odredba o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o vsebini in obliki posebne nalepke

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1672. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na naslednjo kandidatko z liste kandidatov Demokrati - Demokratska stranka

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1671. Datum nastopa notarjev
1711. Odredba o pogojih za odkup pšenice letine 1995
1712. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o ugotavljanju dovoljene mase plač in denarnih prejemkov za obdobje do 31.3.1996
1713. Poročilo o gibanju plač za april 1995

OBČINE

Bled

1674. Odlok o ustanovitvi komisij in drugih delovnih teles Občinskega sveta Občine Bled
1675. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995
1676. Ugotovitev, da je mandat člana občinskega sveta prešel na naslednja kandidata z liste Liberalne demokracije Slovenije - LDS

Cerkno

1677. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cerkno
1678. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o dopolnitvi pisnega dela prostorsko ureditvenih pogojev za PUP 4 (cerkljanski del)

Gornja Radgona

1679. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornja Radgona

Grosuplje

1680. Sklep o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Grosuplje
1681. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Grosuplje

Hrpelje-Kozina

1682. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Hrpelje - Kozina

Kobarid

1683. Odlok o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč v Občini Kobarid
1684. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kobarid v letu 1995

Komen

1685. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za vaško skupnost Gornja Branica

Kranj

1686. Odlok o spremembi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja

Lendava

1687. Odlok o spremembah odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lendava
1688. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Ljubljana

1673. Sklep o oblikovanju cen toplote in plina

Majšperk

1689. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave

Moravske Toplice

1690. Sklep o uvedbi dodatnega krajevnega samoprispevka v KS Selo - Fokovci za naselje Selo

Murska Sobota

1691. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Murska Sobota za leto 1994

Piran

1692. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 1995
1693. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju "Komunalno stanovanjskega podjetja Okolje Piran" v "Javno podjetje Okolje Piran, družbo z omejeno odgovornostjo" in ustanovitvi "Javnega podjetja Okolje Piran, družba z omejeno odgovornostjo"
1694. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Piran

Ribnica

1695. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica

Semič

1696. Odlok o organizaciji in področjih dela upravnega organa Občine Semič
1697. Odlok o spremembah odloka zazidalnega načrta Semič - Mladica
1698. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1699. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič

Sežana

1700. Sklep o uvedbi samoprispevka za Krajevno skupnost Tomaj

Slovenske Konjice

1701. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice

Šmarje pri Jelšah

1702. Odlok o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1703. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 1995

Trebnje

1704. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Svetinje

Tržič

1705. Sklep o izvolitvi članov Občinskega sveta Občine Tržič

Zreče

1706. Odlok o podelitvi koncesije za urejanje in vzdrževanje zunanjih površin Občine Zreče

POPRAVKI

1. Popravek zakona o zavarovalnicah
2. Popravek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o delovni knjižici
3. Popravek sklepa o višini povračil za uporabo javnih poti za traktorje v Občini Gornja Radgona za leto 1995
4. Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi (Žalec)
5. Popravek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1994
6. Popravek statuta Občine Ig
7. Popravek statuta Občine Osilnica
8. Popravek odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Laško
9. Popravek statuta Občine Sežana
10. Popravek sklepa o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Drenov Grič-Lesno Brdo (Vrhnika)
11. Popravek začasnega odloka o organizaciji in delovnih področjih uprave Občine Loška dolina
12. Popravek sklepa o povečanju prispevka za razširjeno reprodukcijo pri inkasu vodarine (Loška dolina)