Številka 69
Uradni list RS, št. 69/1993 z dne 23. 12. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/1993 z dne 23. 12. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2514. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2515. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Amanu
2516. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v Amanu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2517. Navodilo o dostavljanju podatkov za izdajo lastniških certifikatov delavcem, zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih in organizacijah
2518. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2519. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2520. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2521. Odločba o izdaji dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2522. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečne mesečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji, v gospodarstvu Republike Slovenije oktobra 1993, višini neto plače na zaposleno osebo v obdobju avgust-oktober 1993, višini povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji v obdobju november 1992 - oktober 1993 in indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji oktober 1993 na povprečno bruto plačo na zaposleno osebo b Republiki Sloveniji v obdobju november 1992 - oktober 1993

BANKA SLOVENIJE

2563. Sklep o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2523. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. decembra 1993
2524. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
2525. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
2526. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
2527. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
2528. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
2529. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
2530. Poprečni indeks rasti poprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji v obdobju avgust-oktober 1993
2531. Sklep o osnovi za obračun plač sodnikov...
2532. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil sodnikov
2533. Sklep o določitvi slovenskih računovodskih standardov
2534. Kolektivna pogodba delavcev gostinstva in turizma Slovenije

OBČINE

Brežice

2535. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen
2536. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
2537. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov najem

Celje

2538. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o prostorskih izvedbenih načrtih za ureditvena območja, ki se urejajo z Odlokom o ZN Levi breg Voglajne in Polule, Odlokom o ZN Otok, Odlokom o ZN Lisce, Odlokom o ZN Dečkovo naselje, Odlokom o ZN Zgornja Hudinja, Odlokom o ZN stanovanjske soske Vojnik - kare 8 in 9, Odlokom o ZN stanovanjske soseske Ložnica - cona VII, Odlokom o ZN stanovanjske cone Spodnja Hudinja, odlokom o ZN naselja Frankolovo, Odlokom o ZN Nova vas, Odlokom o ZN Otok III S - sever-jug, Odlokom o ZN Breg in Cesta v Laško, Odlokom o ZN Dobrna, Odlokom o ZN Strmec pri Vojniku (sedaj Nova Cerkev), Odlokom o ZN stanovanjske soseske Vojnik - cona 10a, Odlokom o ZN dela stanovanjske cone 10b - Vojnik, in Odlokom o ZN Ob Prvomajski (Celje)
2539. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o prostorskih izvedbenih načrtih za ureditvena območja, ki se urejajo z Odlokom o ZN Lava, Odlokom o ZN stanovanjske soseske Dolgo polje III, Odlokom o sprejetju ZN Trnovlje-jug, Odlokom o ZN Dolgo polje I in CRC Golovec, Odlokom o ZN Glazija in odlokom o ZN Ljubečna (Celje)
2540. Odlok o lokacijskem načrtu za daljnovod 20 kV in TP Šentjungert ter TP Reher
2541. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Otok III-S
2542. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Glazija
2543. Odlok o spremembi območja ulice Podgorje in Popovičeve ulice v naselju Celje

Cerknica

2544. Odredbo o pristojbinah za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Cerknica
2545. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko higienske službe v občini Cerknica

Grosuplje

2546. Sklep o povečanju pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja v občini Grosuplje
2547. Odredba o tarifah za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje

Litija

2548. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1994
2549. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Litija

Murska Sobota

2550. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo dodatnega krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bodonci, naselja Bodonci in Vadarci

Novo mesto

2551. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Novo mesto za leto 1993
2552. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2553. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2554. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede in izdajo dovoljenj

Sežana

2555. Odredba o pristojbinah za kritje stroškov veterinarsko higienske službe v občini Sežana

Šmarje pri Jelšah

2556. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah
2557. Odredba o veterinarsko-sanitarnem redu na odkupnih mestih za živali
2558. Pravilnik o pogojih in postopku za prodajo nepremičnin

Trebnje

2559. Odlok o lokacijskem načrtu za bencinski servis v Trebnjem

Tržič

2560. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Tržič v prvem trimesečju leta 1994
2561. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Tržič za leto 1993

Žalec

2562. Urbanistične zasnove naselja Žalec kot sestavni del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o tehničnih normativih za zaklonišča, zaklonilnike in druge zaščitne objekte