Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1993 z dne 29. 10. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1993 z dne 29. 10. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

2163. Zneski drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb Državnega zbora Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2164. Uredba o določitvi najvišjih cen pšenične moke in kruha
2165. Uredba o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev
2166. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
2167. Uredba o spremembi uredbe o sezonski carinski stopnji za uvoz določenih kmetijskih pridelkov

Sklepi

2168. Sklep o vplačilu dela sredstev solidarnosti na račun sredstev solidarnosti Republike Slovenije
2169. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

2170. Odredba o določitvi cene pšenice iz republiških tržnih blagovnih rezerv
2171. Odredba o pristojbini za preverjanje strokovne usposobljenosti letalskega osebja
2172. Odredba o pristojbini za pregled zrakoplova
2173. Odločba o izdaji dovoljenj za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2174. Odločba o izdaji dovoljenj za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev
2175. Odredba o obratovalnem času javnih letališč
2176. Odredba o stroških postopka v zvezi z dovolitvijo prometa zdravil
2177. Navodilo o načinu jemanja vzorcev pogonskega goriva za analize in superanalize

BANKA SLOVENIJE

2178. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
2179. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pogojih in načinu registracije kreditnih poslov s tujino

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2180. Sklep o drugih osebnih prejemkih in povračilih sodnikov

OBČINE

Brežice

2183. Odredba o spremembi odredbe o določitvi najvišjih cen

Idrija

2184. Odredba o določitvi najvišjih cen

Kamnik

2186. Odredba o določitvi najvišjih cen

Krško

2187. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi akontacijske vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v IV. trimesečju leta 1993

Laško

2185. Odredba o spremembi odredbe o pristojbinah za veterinarske storitve

Lenart

2188. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lenart v letu 1993
2189. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi prispevka za graditev in obnovo vodovodnih objektov in naprav na območju občine Lenart, ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij

Litija

2190. Sklep o dajanju soglasja k cenam
2191. Sklep o javni razgrnitvi dopolnitev in sprememb načrtov ureditvenega območja mesta Litije levi in desni breg z mikrocelotami GS 6, GS 1, GS 2, LS 3 in LS 1
2192. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Vače

Ljubljana

2181. Sklep o soglasju k povečanju cen ogrevne toplote in plina
2182. Sklep o potrditvi obratovalnega časa Javnega podjetja Ljubljanske tržnice p.o.

Ljubljana-Center

2193. Odlok o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto
2194. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/1 Trg Ajdovščina
2195. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Keramični in lončarski center

Novo mesto

2196. Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990
2197. Odlok o komunalnih taksah v občini Novo mesto
2198. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
2199. Sklep o pristopu občine Novo mesto k stalni konferenci lokalnih skupnosti Slovenije
2200. Sklep o prenehanju javnega dobra
2201. Sklep o prenehanju javnega dobra

Radovljica

2202. Pravilnik o postopku oddajanja v najem, določanju najemnin in postopku prodaje poslovnih stavb in poslovnih prostorov, na katerih ima pravico uporabe občina Radovljica

Sevnica

2203. Odredba o sprejemu tarifnega cenika za oskrbo s plinom iz plinovodnega omrežja mesta Sevnica

Slovenj Gradec

2204. Odlok o spremembi območij naselij Slovenj Gradec, Gmajna, Stari trg, Šmartno pri Slovenj Gradcu in Podgorje ter o preimenovanju in imenovanju določenih ulic, cest in trgov v naselju Slovenj Gradec

Slovenska Bistrica

2205. Odlok o ustanovitvi javnega Zavoda lekarna Slovenska Bistrica
2206. Odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju občine Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

2207. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Šentjur pri Celju

Vrhnika

2208. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika

Žalec

2209. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja
2. Popravek uredbe o načinu ugotavljanja deležev družbenega kapitala, ki po zakonu o gospodarskih javnih službah postanejo lastnina občine ali mesta Ljubljane
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti